Lijst van artikelen: E

DlijstF

Ebalberg in Palestinaup
Ebionietenjoods-christelijke sekte die aannam dat Jezus een profeet, maar geen god was
Ebjathar (Abjathar)zoon van hogepriester Achimelech t.t.v. David
Ebla (Tell Mardikh)ruïneheuvel ten zuidwesten van Aleppo in Syrië
Eboracelto-iberische stad in Portugal
Eburacumromeins legioenskamp in Britannia (York)
Eburonesgermaanse stam in Gallia Belgica
Egbatana (Hamadan)stad in Iran
Ecclesia1. volksvergadering in griekse staten 2. christelijke kerk(gemeenschap)
EchecratesPythagoreïsch filosoof (4e eeuw vC)
Echidna (kort) oerslang, gesproten uit Phorcys en Ceto
Echidnaoerslang, gesproten uit Phorcys en Ceto
Echinadengroep van eilandjes voor de kust van W.Griekenland
Echinusafdekplaat van griekse zuil
Echionreus ontsproten uit de door Cadmus gezaaide draketanden
Echnaton/Amenhotep IVrevolutionair farao (1372-1454 vC)
Echopersonificatie van het natuurverschijnsel
Eclogeuitgelezen gedicht, kort gedicht
Economiegriekse economie, romeinse economie
Ecphantidesattisch blijspeldichter (ca. 450 vC)
Edengebied in Mesopotamië(?)
Edessa1. stad in Macedonia (=Aegae) 2. hoofdstad van Osrhoëne
Edfuhoofdstad v.d. 2e opperegyptische gouw
Edictumproclamatie van romeinse magistraten
Edictum perpetuumherziene uitgave van de edicta praetoria
Edomandere naam van Esau, zoon van Jakob
Eëtionverschillende personen o.a. koning van het Trojaanse Thebe
Efebiegriekse dienstplicht
Efodlinnen gewaad van priesters in Israël
Eforenleden v.h.hoogste bestuurscollege in o.a.Sparta
Efraïmtweede zoon van Jozef
Efratahjudees geslacht van Kalebieten; andere naam voor Bethlehem
Egbatanastad in Iran
Egeriabronnimf en beschermgodin van Rome
Egnatius romeinse familienaam
Egypteland in N.Afrika
Egypteantropologie
Egypteeconomie
Egyptegeschiedenis
Egyptekunst
Egypteliteratuur
Egyptereligie
Egyptestaatsbestel
Egyptewetenschap
Eiland in de Tibereiland gewijd aan Asclepius
Egyptischbeschrijving van schrift en taal
Eileithyiagodin van de geboorte
Eileithyias polisstad in Opper-Egypte
Eirenegriekse personificatie van de vrede
Ekallâteassyrische stad
Ekronfilstijnse stad
Elmesopotamische god van de hemel
Elakoning van noordelijk Israël
Elagabulusromeins keizer (218 - 222)
Elamoostelijke buurland van Babylonië
Elaphebolion9e maand in Attica
Elateahoofdstad van het landschap Phocis in Griekenland
Elcesaitenjoods-christelijke sekte
Eleaionische kolonie aan de westkust van Italië
Eleatenwijsgerige school in Elea o.a.Xenophanes, Parmenides (6e-5e eeuw vC)
Electra1. dochter van Oceanus en Tethys
2. dochter van Atlas en Pleione 3. dochter van Agamemnon en Clytaemestra
Electrumbarnsteen; metaallegering van goud en zilver
Elegiein disticha geschreven gedicht
Elephantineeiland in de Nijl en stad aan de Nijl
Eleusiscultusstad in Attica
Eleutheraestadje in Attica
Eleutherusbisschop van Rome (174-189)
Elgin Marblesantieke atheense sculpturen verzameld door Lord Elgin
Elipriester in heiligdom van Silo
Eliaprofeet in Israël
Elifaz1. zoon van Esau 2. vriend van Job
Elihuredenaar in bijbelboek Job
Elislandstreek op de westkust v.d.Peloponnesus
Elisaprofeet in Israël
Eljakim1. ambtenaar van Hizkia 2. zoon van koning Josia van Juda
El-Obeid (Ubaid)ruïnenheuvel gelegen in het zuiden van Mesopotamië
Elohimnaam van god
Elpenormakker van Odysseus, viel na zware nacht van het dak af
Elvirastad in Zuid-Spanje
Elymaislandschap in het zuidwesten van Iran
ElymosPhrygisch blaasinstrument
Elysiumverblijfplaats der gelukzaligen
Emancipatioformele ontslag v.e.kind ui de vaderlijke macht
Emmausstad in Palestina
Empedoclesgriekse wijsgeer, natuurfilosoof (490-423 vC)
Emporiaehandelsstad op ooskust van Spanje (Ampurias)
Encomiumkoorlied op een bepaald persoon
Encratietenzeer ascetische Christenen
Endorplaats in Palestina
Endymionschone jongeling bemind door de maangodin Selene
Engedibron en delta aan Dode Zee in Palestina
Engelendienaren van God, in rang boven mensen verheven
Engelenburchtmausoleum van Hadrianus in Rome
Enki/Eamesopotamische god van het zoete water
Enkiduvriend van Gilgames
Enlilstadsgod van Nippur
Enmerkar2e koning v.Uruk
Enmesarramesopotamische godheid
Enniusbelangrijkste romeinse dichter v.d.archaïsche periode (239-169 vC)
Enyaliusoude griekse krijgsgod
Enyogriekse godin v.h.krijgsgewoel
Eos (kort)verpersoonlijking van de dageraad
Eosverpersoonlijking van de dageraad
Epaminondasbelangrijkste veldheer en politicus van Thebe (ca. 420?-362)
Epaphus (kort)legendarische zoon van Zeus en Io
Epaphuslegendarische zoon van Zeus en Io
Epeüs2 legendarische griekse helden
Ephese (Concilie)3e algemene concilie van bisschoppen (431)
Ephesiërs (Brief)brief die Paulus schreef aan de inwoners van Ephese
Ephesusionische stad op de westkust van Turkije
Ephetenatheens college van 51 mannen boven de vijftig
Ephialtesleider v.d.demokratische partij v.Athene (471-462)
Ephialtesverrader v.d.Grieken bij Thermopylae (480 vC)
Ephorusgriekse schrijver (ca. 400-330 vC)
Ephremberoemd christelijk schrijver (306-373)
Ephyreaantal oude nederzettingen in Griekenland
Epicharmusbelangrijkste schrijver v.d.oude sicilische komedie (ca. 530- ca. 440)
Epiclesehet aanroepen van God bij de naam
Epictetus de jongereattische vazenschilder
Epictetus de oudereattische vazenschilder (6e eeuw vC)
Epictetusstoïcijns wijsgeer (50-130nC)
Epicurusbelangrijk grieks wijsgeer, stichter van de epicuristische school (341-271 vC)
Epidamnusstad op de kust van Illyrië (Durazzo)
Epidaurusstad aan de oostkust v.d. Peloponnesus
Epidaurus Limerahavenstad aan de oostkust v.d. Peloponnesus
Epigonenzonen van de griekse helden die o.l.v.Adrastus vergeefs poogden Thebe te veroveren
Epigonititel v.e. grieks epos
Epigonuspergameense beeldhouwer (250-200)
Epigrampuntdicht, kort, puntig en kunstig gedicht dat een afgeronde, dikwijls schertsende of hekelende gedachte bevat
Epimenides half-legendarische profeet en wonderdoener (7e/6e eeuw vC)
Epimetheus (kort)Titaan, zoon van Iapetus en Clymene
EpimetheusTitaan, zoon van Iapetus en Clymene
Epiphanieverschijning v.e.godheid onder de mensen
Epiphanius van Salamisheilige kerkvader (315-403)
Epiruslandstreek in het noordwesten van Griekenland
Epische cyclusaantal griekse epen (800-550 v.C.)
Episcopusbisschop
Epistula apostolorumapocrief christelijk geschrift
Epitaphiuslijkrede
Epitomeuittreksel uit een omvangrijker geschrift
Epodeo.a. gedicht dat bestaat uit versparen waarvan de 2e regel steeds korter is dan de 1e
Eponabeschermgodin v.paarden en ezels
Eponiemdegene die zijn naam gaf aan een persoon of zaak
Eposheldendicht
Epyllionkort, slechts 100 à 600 regels tellend episch gedicht
Equitesruiters in romeinse leger; romeinse ridderstand
Equus Constantiniruiterstandbeeld van Constantijn op het Forum Romanum
Equus Domitianusruiterstandbeeld van Domitianus op het Forum Romanum
Erasistratusgriekse arts (3e eeuw vC)
Eratomuze van de lyrische poëzie
Eratosthenesatheens politicus (5e eeuw vC)
Eratosthenesmeest universele griekse geleerde (280-200 vC)
Erebus (kort)plaats waarheen de schimmen der afgestorvenen afdaalden
Erebusplaats waarheen de schimmen der afgestorvenen afdaalden
Erechtheumheiligdom op de Atheense acropolis
Erechtheuslegendarische - 5e of 6e - koning van Atticaup
Eretriastad op de zuidwestkust van het eiland Euboea
Erevanhoofdstad van het vroegere Sowjet-Armenië
Erginuslegendarische koning van de stad Orchomenus
Ergotimusatheense pottenbakker (6e eeuw vC)
Eriba-Mardukkoning v.Babylon (795-764 vC)
Erichthoniusattische heros
Eridanusnaam van rivier in onderwereld en van beek in Attica
Eridustadsruïne in Mesopotamië
Erinnagriekse dichteres (4e eeuw vC)
Erinyen (kort)strafgodinnen uit de Erebus
Erinyenstrafgodinnen uit de Erebus
Eriphyleechtgenote van de argivische ziener Amphiaraüs
Eris (kort)personificatie en godin van de tweedracht
Erispersonificatie en godin van de tweedracht
Erniginumdorp bij Tarusco in Gallia Narbonensis
Eros (kort)oergod v.d. liefde
Eros (kort)zoon en gezel van Aphrodite
Eroszoon en gezel van Aphrodite
Erotianusgriekse arts en grammaticus (1e eeuw nC)
Erymanthusrivier en gebergte op de Peloponnesus
Erysichthonjong gestorven van de attische koning Cecrops
Eryxberg en stad in het noordwesten van Sicilië(Erice)
Erzincanprovinciehoofdstad in Mesopotamië
Erzurumprovinciehoofdstad in Armenië
Esauzoon van Isaäk en Rebekka (b)
Esietuspersoonsnaam 'de geprezene'
Esmunphenicische god v.d.geneeskunst
Esmunazar2 koningen v.Sidon
Esnalandbouwstad in Opper-Egypte
Esnunnastad in Mesopotamië
Esquilijnheuvel in Rome
Essenenjoodse sekte
Estherbijbels persoon en Bijbelboek
Etana1e koning na de zondvloed
Etenbij de Romeinen
Eteoclesoudste zoon van de thebaanse koning Oedipus en Iocaste
Ethbaäl (Ittobaäl)3 phenicische koningen
Ethiopiëgebied ten zuiden van Egypte
Ethiopischalle semitische talen in Ethiopië
Etruriëstreek ten noordwesten van Rome
Etruskischtaal van Etrurië
Oorlogen tegen de Etruskendeze vonden plaats naa de verdrijving van de Tarquinii
Etymologiconlexicon waarin de etymologie ('ware betekenis') wordt gegeven
Euagorastwee koningen van het cyprische Salamis
Euagriusschrijvende monnik (346-399)
Euanderlegendarische vorst van Pallantium in Arcadië
Euboeaeiland voor de oostkust van Griekenland
Eubulides v.Miletegriekse wijsgeer (4e eeuw vC)
Eubulusatheens staatsman die de financiën van Athene verbeterde (354-345)
Eubulus van Athenegriekse dichter van de Midden-Komedie (4e eeuw vC)
Eucharistiechristelijke cultus-maaltijd (mis)
Euclides v.Athenearchont (403/2 vC)
Euclides v.Megaragriekse wijsgeer, stichter v.d.school v.Megara (450-380 vC)
Euclidesberoemde griekse wiskundige (3e eeuw vC)
Eudamidas 2 koningen in Sparta
Eudemus v.Rhodusperipatetisch wijsgeer (2e helft 4e eeuw vC)
Eudocia romeinse keizerin (401 - 461)
Eudoxia 1. vrouw v.keizer Arcadius 2. vrouw v.keizer Valentinianus III
Eudoxus v.Cnidusberoemd grieks wis- en sterrenkundige (400-340 vC)
Eudoxus v.Cyzicusgrieks zeevaarder (2e eeuw vC)
Eufraatbelangrijke rivier in Mesopotamië
Eugamongriekse epische dichter (6e eeuw vC)
Eugeniusromeins keizer (392 - 394)
Euhemerusauteur van een utopische avonturenroman (ca. 340-ca.260)
Eulogiachristelijke lofprijzing
Eumaeuszwijnenhoeder van Odysseus
Eumelusgriekse epische dichter (8e eeuw vC)
Eumenes Ikoning v.Pergamum (263-241)
Eumenes IIkoning v.Pergamum (197-159)
Eumenesparticulier secretaris v.d.koningen Philippus II en Alexander de Grote
Eumenidenandere, eufemistische naam voor Erinyen
Eumeniusretoricaleraar en auteur v.lofrede (ca. 300 nC)
Eumolpus legendarische stamvader v.h.priestergeslacht in Eleusis
Eunapius v.Sardesgriekse geleerde (4e eeuw nC)
Eunomiagriekse personificatie van de op goede wetten berustende rechtsorde
Eunomiusbisschop van Cyzicus (4e eeuw nC)
Eunuchimpotente of ontmande dienaar
Eupatridenatheense adellijke geslachten voor Solon
Euphemuszoon van Poseidon en Tityus' dochter Europa
Euphorbuszoon van de trojaan Panthoüs
Euphorion v.Athenedichter van tragedies (5e eeuw vC)
Euphorion v.Chalcisgeleerde en dichter (ca. 275-ca. 210)
Euphranorgriekse beeldhouwer en schilder (390-330 vC)
Euphroniusattisch pottenbakker (510-490 vC)
Euphrosyneeen van de drie Chariten
Eupolemusgehelleniseerde joodse geschriedschrijver (ca.160 vC)
Eupolisattische dichter van de Oude Komedie (ca. 430 vC)
Euripidestragediedichter uit Salamis (485-406 v.C.) (1 v.d. grote drie)
Euripuszeestraat tussen het eiland Euboea en Boeotië
Europa (kort)dochter van de phenicische koning Agenor en Telephassa
Europadochter van de phenicische koning Agenor en Telephassa
Eurotasrivier in Laconië
Euryalus1. zoon van Mecisteus, een v.d.Epigonen
2. trojaan die Aeneas naar Italië begeleidde
Eurycleaslavin van Laërtes en voedster van Odysseus
Eurydice I2e gemalin v.koning Amyntas III en moeder v.Philippus II (359-336)
Eurydice IIdochter van Amyntas (zoon van Alexander II v.Macedonië)
Eurydiceechtgenote van de beroemde zanger Orpheus
Eurymedonrivier in Pamphylië in Azië
Eurynomedochter v.Oceanus en Tethys en moeder v.d.Chariten
Eurypontideneen van de beide spartaanse koningshuizen (600-241)
Eurystheneseerste koning van Sparta
Eurystheuszoon v.Sthenelus, kleinzoon v.Perseus, koning v.Mycene en/of Tiryns
Eurytionleider v.d.Centauren in de strijd tegen de Lapithen
Eurytuskoning v.Oechalia, kleinzoon v.Apollo
Eusebia2e vrouw van keizer Constantius II (353-360)
Eusebiuskerkhistoricus (ca. 263-ca. 340)
Eusebius1. bisschop van Rome (308 nC) 2. christelijk schrijver (300-359)
Eustathius1. bisschop van Antiochië (4e eeuw nC) 2. christelijk theoloog (300-377)
Eustathiusbelangrijke Byzantijnse geleerde (11e eeuw nC)
Eustochiumdochter van de heilige Paula (386-420)
Euterpemuze van het begeleide koorlied
Euthydemussatraap van Bactrië (3e eeuw vC)
Euthymidesattisch ceramiekschilder (510-490 vC)
Eutropia dochter van Constantius I (4e eeuw nC)
Eutropiusgeschiedschrijver (4e eeuw nC)
EutychianismeChristelijke sekte
Eutychianusbisschop van Rome (275-283)
Evaeerste vrouw op de wereld
Evangeliariumboek met de volledige tekst v.d.4 evangiliën
Evangelie'goede boodschap': verhalen over leven en dood van Jesus Christus
Evaristus5e bisschop van Rome (97-105 nC)
Execiasattisch pottenbakker (6e eeuw vC)
Exegeseverklaring van de bijbel
Exorcisthet bezweren van boze geesten
Expansie van Rome in Italiëdeze vindt plaats tussen 510 en 275
Eyefarao v.d.18e dynastie, opvolger v.Tutanchamon
Ezechielbijbels persoon en Bijbelboek
Ezechielgehelleniseerde joodse tragedieschrijver (2e eeuw nC)
Ezion-Geberhavenstad bij Elath aan golf van Aqaba
Ezrabijbels persoon en Bijbelboek
DlijstF