Tyrannio

Tyrannio (Τυραννίων) van Amisus in Klein-Azië, oorspronkelijk Theophrastus geheten, griekse grammaticus uit de 1e eeuw vC. Hij was een leerling van Dionysius Thrax. Ca. 80 vC kwam hij naar Rome doordat hij in de tweede mithridatische oorlog krijgsgevangen was gemaakt. Door Lucius Licinius Murena vrijgelaten, verwierf hij zich snel groot aanzien als geleerde en als adviseur in bibliotheekaangelegenheden. Tot zijn vrienden behoorden Atticus, Caesar en Cicero. T. schreef o.m. over de woordsoorten en over Homerische prosodie. Zijn werken zijn, op een zestigtal korte fragmenten na, verloren gegaan, maar hebben invloed uitgeoefend op de grammaticale geschriften van Varro en Remmius Palaemon, en daardoor op de gehele systematiek van de latijnse grammatica. Grote verdiensten verwierf T. zich ook doordat hij het initiatief nam tot een uitgave van de in 84 vC door Sulla en Lucullus naar Rome overgebrachte geschriften van de griekse wijsgeer Aristoteles; de uitgave zelf werd grotendeels verzorgd door Andronicus van Rhodus.


Lit. Uitgave van de fragmenten in K. Linke/W. Haas/S. Neitzel, Die Fragmente des Grammatikers Dionysios Thrax; Die Fragmente der Grammatiker Tyrannion und Diokles; Apions Glossai Homerikai (Sammlung Griechischer und Lateinischer Grammatiker 3, Berlin/ New York 1977) 79-184. - C. Wendel (PRE 7A, 1811-1819). I. Dürin (PRE Sup 1. 11, 1968, 194-198, s.v. Aristoteles .- H. Usener, in altes Lehrgebäude der Philologie (Sitzungsberichte der Bayrischen Akad. Wiss., Philosophisch-philologische und historische Klasse, 1892, 4, 582-648 = Kleine Schriften 2, Leipzig 1913, 265-3 14). [Nuchelmans]Lijst van Auteurs