ERRATA / CEVO-MEDEDELINGEN CENTRALE EXAMENS 1999 / TIJDVAK 1

Latijn vwo

Het correctievoorschrift is als volgt gewijzigd:

Bij vraag 15 dient u aan de kandidaten de maximumscore 1 toe te kennen, ongeacht het gegeven antwoord.

Op 28 mei is deze mededeling aan de scholen verzonden.