Regeling examenprogramma's profielen v.w.o. klassieke talen en cultuur

kenmerk: VO/BOB-1998/18852
datum: 6 mei 1998
gepubliceerd: Gele katern 1998, nr. 12c

Artikel 1 Examenprogramma Latijn v.w.o.
Het examenprogramma Latijnse taal en letterkunde v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 2 Examenprogramma Grieks v.w.o.
Het examenprogramma Griekse taal en letterkunde v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3 Examenprogramma klassieke culturele vorming v.w.o.
Het examenprogramma klassieke culturele vorming v.w.o. wordt vastgesteld zoals aangegeven in bijlage 3 bij deze regeling.

Artikel 4 Intrekking oude examenprogramma's
De examenprogramma's zoals geldend op 31 juli 1998 voor de vakken die overeenkomen met de vakken genoemd in de artikelen 1 en 2 worden ingetrokken.

Artikel 5 Bekendmaking
Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW Regelingen worden geplaatst maar met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Van deze plaatsing en ter inzage legging zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. De regeling met toelichting en bijlagen zal worden gezonden aan de scholen voor voortgezet onderwijs en aan de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs.

Artikel 6 Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1998.

Artikel 7 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling examenprogramma's profielen v.w.o. klassieke talen en cultuur.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
(T. Netelenbos)

Toelichting
Door deze regeling worden de examenprogramma's klassieke talen en klassieke culturele vorming vastgesteld zoals die gelden voor het v.w.o. na invoering van de profielstructuur.
De examenprogramma's (regeling met toelichting en bijlagen) worden naar alle scholen voor voortgezet onderwijs gezonden, en naar de instellingen voor educatie en beroepsonderwijs (vavo).

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
(T. Netelenbos)