Geen atheneumdiploma voor gezakte gymnasiast


Bron: Examenblad.nl

Mag een atheneumdiploma worden uitgereikt aan gezakte gymnasiumkandidaten?

Vraag
Afgewezen voor gymnasium, maar met een atheneumlijst die aan alle eisen voldoet. Kan de school achteraf een atheneumdiploma uitreiken?

Antwoord
Nee, dat kan niet. Op categorale gymnasia was dat voorheen al niet mogelijk, op scholengemeenschappen geldt dit als een nieuwe regel met ingang van 1 augustus 2011. Op een scholengemeenschap kan nog tot het moment van opgave van de SE-cijfers (drie dagen voor aanvang van het CE) een keuze worden gemaakt voor atheneum (eventueel met Latijn of Grieks als extra vak) als gymnasium risicovol lijkt.

Als eenmaal de SE-cijfers vaststaan en het CE begint, is de keuze voor gymnasium of atheneum ook op de scholengemeenschap definitief die kan dan niet meer worden teruggedraaid.


Bron: De wettekst die aan bovenstaande ten gronde ligt, is artikel 52a van het Eindexamenbesluit VO. Op wetten.overheid.nl zoeken op 'Eindexamenbesluit'.

Artikel 52a. Atheneumdiploma aan een gymnasium

De directeur van een scholengemeenschap of school voor vwo die gymnasium verzorgt, kan in plaats van een diploma gymnasium een diploma atheneum uitreiken aan een kandidaat indien:

  1. de scholengemeenschap of school voor vwo atheneum onderwijs verzorgt;
  2. de scholengemeenschap of school voor vwo overeenkomstig artikel 21 van de wet kenbaar heeft gemaakt dat het behalen van een diploma atheneum en het volgen van atheneumonderwijs mogelijk is; en
  3. de kandidaat staat ingeschreven voor atheneum onderwijs.


Ook de Maartmededeling van DUO-CFI noemt deze verandering bij 1.7 op bladzijde 9.


Mochten er onverhoopt rechten overtreden worden op/door/met deze site, stuur dan even een mailtje zodat de plooien recht kunnen worden gestreken.
Leo Nellissen