Marcellus I

Marcellus I, november/december 306-16 januari 308; 27 mei of 26 juni 308-16 januari 309 volgens de officiële lijst van het Vaticaan (als heilige vereerd).

Marcellus is het meest bekend vanwege zijn strenge houding tegenover de christenen die in tijden van vervolging ontrouw waren geweest. Hij was zelfs zo streng, dat de nieuwe keizer Maxentius hem uit de stad verbande omdat hij de vrede verstoorde. Er bestaat enige verwarring over zijn werkelijke identiteit en over de begin- en einddatum van zijn pontificaat. Sommigen hebben hem verward met zijn voorganger Marcellinus. Marcellus wordt bijvoorbeeld niet genoemd in de kerkgeschiedenis van Eusebius van Caesarea en het Annuario Pontificio geeft, zoals boven blijkt, andere data. Deze verwarring heeft ook gevolgen voor de datering van de pontificaten van zijn twee onmiddellijke opvolgers, Eusebius en Melchiades. In ieder geval schijnt hij de kerk van Rome te hebben bestuurd gedurende de periode tussen de dood van Marcellinus in 304 tot kort voor de pauskeuze van Eusebius in 310 (niet te verwarren met Eusebius van Caesarea).

Als gevolg van de verliezen die werden geleden onder de vervolging door Diocletianus en de interne verdeeldheid die daardoor in de kerk ontstond, werd de verkiezing van een opvolger voor Marcellinus meer dan drieëneenhalf jaar vertraagd. Marcellus, een vooraanstaand priester tijdens het ponfificaat van Marcellinus en waarschijnlijk degene die de kerk van Rome in de tussenliggende periode bijeengehouden had, werd gekozen. Het grootste pastorale probleem waar hij als bisschop van Rome voor stond, was wellicht de afzetting van die christenen die hun geloof onder Diocletianus in opspraak hadden gebracht. Hij kende geen twijfel over zijn wijze van aanpak: streng en zonder medelijden. Maar de strenge straffen die hij oplegde, riepen verzet op in de kerk. Er ontstonden openbare wanordelijkheden waarbij zelfs bloed vloeide. De situatie werd zo ernstig dat keizer Maxentius hem uit de stad verbande om de openbare orde te kunnen handhaven. Kort daarop stierf Marcellus. Zijn lichaam werd later naar Rome teruggebracht en begraven op de particuliere begraafplaats van Priscilla. Feestdag: 16 januari.


Pausen Afkortingen Lijst van Namen