Kronieken

Kronieken (hebr. dibrē hajjāmīm, LXX παραλειπόμενα, Hieronymus: Chronicon totius divinae historiae), in de hebreeuwse canon de laatste bijbelboeken, in de LXX opgenomen onder de z.g. historische boeken. Oorspronkelijk vormden 1Kr en 2Kr één geheel (vgl. b Baba Bathra 14b) en maakten waarschijnlijk samen met Ezra en Nehemia deel uit van één geschiedwerk van de Kronist. De in arameïserend, laat-oudtestamentisch hebreeuws geschreven boeken bevatten de geschiedenis van Adam tot aan Saul, voornamelijk in genealogieën (I 1-9), van Sauls dood en van David (10-29), van Salomo (II 1-9), terwijl het slot (10-36) verhaalt over de twee rijken tot aan de terugkeer uit de babylonische ballingschap. De K. putten hun gegevens uit Gn2Kg, maar in de boeken worden ook andere, ons onbekende, bronnen vermeld als de 'woorden' van de profeten Samuël, Nathan en Gad (I 29,29) voor de geschiedenis van David en het 'boek der koningen van Israël en Juda' (II 27 ,7; 35,27; 36,8).

Met de ter beschikking staande gegevens concipieerde K. een geschiedenis met drie nieuwe leidende gedachten. De lotgevallen van de koningen worden verklaard vanuit het schema van schuldstraf (vgl. het verschil in waardering van Manasse in 2Kg 21 en 2Kr 33). Verder is er - in onderscheid met de parallelle teksten in Kg - sprake van won derbaarlijk ingrijpen Gods (bv. II 20,1-30). Ten derde is er een uitgesproken voorkeur voor de cultus, speciaal voor de cultuszang en de Levieten (vgl. 2Sm 5-7 met I Kr 13,15-17 en speciaal 22-29). Aangenomen wordt dat het hoofdbestanddeel van de K. rond 350 vC geschreven is.

tekst


Lit. Commentaren: W. Rudolph (1955). J. M. Myers (1965). K. Roubos 1 (1969). - G. von Rad, Das Geschichtsbild des chronistischen Werkes (BWANT 54, Leipzig 1930). A. M. Brunet. Le Chroniste et ses sources (RB 60, 1953, 481-508; 61, 1954, 349-386). G. von Rad, Die lev. Predigt in den Büchern der Chronik (Procksch-Festschrift 1934, 113-124 = Ges. Stud z.A.T. 1958, 248-261). Randellini, Il libro delle cronache nel'Decennio 1950-1960 (Riv. Bibl. 10, 1962, 136-155). R. North, The Theology of the Chronicler (JBL 82, 1963, 369-381). O. Eissfeldt, Einleitung in das A.T.3 (Tübingen 1964) 718vv, 1019. [Hoogewoud]


Afkortingen Lijst van Namen