Marcus Antistius Labeo

Marcus Antistius Labeo, een van de knapste romeinse juristen, was een tijdgenoot van keizer Augustus en stierf ca. 10 nC. In politiek opzicht was A. een overtuigd republikein, terwijl zijn knappe rivaal Ateius Capito de sympathie van het hof had; hij weigerde zelfs een hem door Augustus aangeboden consulaat. Ook als jurist was hij een onafhankelijk denker, geenszins afkerig van nieuwe ideeen, maar met een uitgebreide kennis van het oudste romeinse recht. Bij de latere juristen was A.' gezag zeer groot, zijn invloed op de ontwikkeling van het romeinse recht kan nauwelijks overschat worden; hij is de grondlegger van de school der Proculiani (Proculus). Het zeer omvangrijke oeuvre van A., waarvan de inhoud gedeeltelijk bekend is uit talrijke citaten bij latere juristen, omvatte tractaten over het sacrale recht (De iure pontificio), commentaren op de wetten der Twaalf Tafelen en het edictum praetoris, casuïstische tractaten (Epistulae, Responsa, Pithana) en minstens veertig boeken postume geschriften (Posteriora).


Lit. Jörs (PRE 1, 2548-2557). - A. Pernice, Marcus Antistius Labeo. Das römische Privatrecht im ersten Jahrhundert der Kaiserzeit (1873). F. Schulz, History of Roman Legal Science (Oxford 1946). [Nuchelmans]


Lijst van Namen