Maleachi

Maleachi (hebr. mal'ākī: mijn bode) is de naam van een profeet aan wie een geschrift is toegeschreven dat als laatste in de bundel van de 12 kleine profeten is opgenomen. De naam M. is ontleend aan 3,1 'zie, ik zend een bode'. De LXX leest in het opschrift 1,1 'zijn bode'. Het oorspronkelijke opschrift heeft geluid 'godsspraak'. De anonieme schrijver heeft geleefd na de restauratie van de tempel in 520-516 en vóór het optreden van Ezra, begin 5e eeuw vC. Hij is een boeteprofeet, die zich richt tegen priesters (1,62,9) en tegen mannen die hun eigen vrouwen wegzenden om met vreemde vrouwen te huwen (2,1017).

Hij wijst op het aanstaande oordeel, wanneer de goddelijke gerechtigheid zal baanbreken (3,13-21, in de nederlandse vertaling 3,13-4,3). In een toevoeging aan het slot wordt de wederkomst van Elia aangekondi gd.

tekst


Lit. Commentaren: D. Deden (Roermond 1953). F. Nötscher² (Würzburg 1957). F. Horst³ (Tübingen 1964). P. A. Verhoef (Kampen 1972). [Beek]


Afkortingen Lijst van Namen