Lijst van personen, stromingen en begrippen uit het Christendom en Jodendom


A B C D E F G H I L M N O P Q R S T V W Z


Klik op een letter voor een deellijst.
 
Aalmoesweldadigheid t.o.v. medemens
Aäronbroer en woordvoerder van Mozes (b)
Aartsengeltitel van speciale engelen (o.a. Michaël)
Abbagodsnaam (b)
Abdi-Asjirtaamoritisch stamhoofd (ca. 1400 vC)
Abdi-Chepastadvorst van Jeruzalem (1372-1354)
Abdi-Milkuttistadvorst van Sidon (681-668)
Abdiasandere naam voor Obadja (b)
Abdonrichter over Israël (b)
Abeltweede zoon van Adam (b)
Aberciusgodsdienst-historisch belangrijke inscriptie
Abgarkoning van Osrhoëne
Abiamzoon van Rehabeam,koning van Juda
Abibaälkoning van Byblos
Abigaïlvrouw van David (b)
Abimelechkoning van Gerar, sloot verbond met Abraham (b)
Abimelechzoon van Gideon (b)
Abimilkistadvorst van Tyrus (1372-1354)
Abisaizoon van halfzuster van David (b)
Abjatharzoon van hogepriester Achimelech t.t.v. David (b)
Abrahamoudste aartsvader (b)
Abraxasjaargod bij de gnostici
Absalomzoon van David (b)
Acaciuschristelijk auteur uit de 5e eeuw nC
Achabkoning over Israël
Achazkoning van Juda
Achimelechpriester t.t.v. David (b)
Achimilkiwestsemitische stadvorsten
Achiram1. Hiram 2. koning van Byblos
Achisfilistijnse koning
Acoliethoogste van de 4 ordines minores in latijnse kerk
Adameerste mens (b)
Adapastamvader van het menselijk geslacht
Adoniazoon van David (b)
Adoptianismestroming die aannam dat Christus een profeet was
Aëtiuschristelijk theoloog (300-366)
Agabusprofeet uit het Nieuwe Testament
Agapechristelijk liefdemaal
Agapitus Ibisschop van Rome (535-536)
Agathachristelijke martelares uit Catania (ca. 250 nC)
Agathangeluschristelijke geschiedschrijver uit Armenië (ca. 300 nC)
Agneschristelijke martelares uit Rome
Agraphawoorden van Jezus die niet de evangeliën voorkomen
Ahasverushoofdfiguur uit legende v.d. wandelende jood
Ahazia2 koningen van Juda
Ahia1. profeet uit Silo 2. vader van Baësa (b)
Akibaberoemde rabbijnse geleerde
Aktenbeschrijving van de handelingen v.d.leerlingen van Jezus
Alexander4 bisschoppen
Alexandravorstin in Palestina (76-67 vC)
Alfa en Omega1e en laatste letter v.h.griekse alfabet en symbool van God
Alkimusleider v.d.prohellenistische partij in Juda (ca.160 vC)
Alogiketters die evangelie en apocalyps verwerpen
Amaleknomadenstam in de Negev-woestijn (b)
Amaziakoning van Juda (800-786 vC)
Amboverhoging in het christelijk kerkgebouw; later preekstoel
Ambrosiasterschrijver van aan Ambrosius toegeschreven werken
Ambrosiuschristelijk auteur (340 [of 333]? -397)
Amenformule als bevestiging v.d.wil van God
Ammonius2 christelijke schrijvers
Amnonoudste zoon van David en Ahinoam
Amonkoning van Juda (639/38)
Amosprofeet (ca. 760 vC)(b)
Amphilochiusbisschop van Iconium, vriend v.d. Cappadociërs (340-395)
Ampliatuschristen in Rome, vriend van Paulus (b)
Amrafelkoning van Sinear
Anachoreetkluizenaar
Anacletus3e bisschop van Rome (76-88)
Ananiaso.a.discipel van Jezus, joods hogepriester (b)
Anastasisgrieks voor verrijzenis
Anastasius Ibisschop van Rome (496-498)
Anastasius IIbisschop van Rome (399-402)
Anath-Bethelandere god die door joden vereerd werd in Elefantine
Anatoliusbisschop van Laodicea (3e eeuw nC)
Andreasapostel, broer van Petrus (b)
Andronicusromeinse christen, vriend van Paulus
Anicetusbisschop van Rome en martelaar (154-165)
Anna1. moeder van Samuel 2. profetes t.t.v. Jezus (b)
Annasjoods hogepriester (b)
Anterusbisschop van Rome (235-236)
Antichristaartsvijand van Christus op het einde der tijden
Antifoonrefrein waarmee de psalmen werden afgewisseld
Antilegomenabetwiste boeken van het Nieuwe Testament
Antoniuskluizenaar (251-356)
Apellesgnosticus uit Rome (2e eeuw nC)
Aphraatesoudste syrische kerkvader (4e eeuw nC)
Apocalyps1. Apocalyps van Johannes (b) 2. apocriefe apocalypsen
Apocalyptiekliteratuur genoemd naar de Apocalyps van Johannes
Apocatastasisleer dat vrije schepselen in de zaligmaking zullen delen
Apollinaris van Hierapolisapologeet (2e eeuw nC)
Apollinaris van Laodiceabisschop, later veroordeeld (310-390 nC)
Apollosalexandrijnse jood (1e eeuw nC)
Apologetenchristelijke schrijvers v.e.verdediging van het geloof (2e-3e eeuw nC)
Aponiusschrijver van commentaar op het Hooglied (ca.420 nC)
Apophthegmata patrumanonieme verzameling gezegden over deugden
Apostasieafval van het christelijk geloof
Apostelleerling van Christus (b)
Apostolicizie Apotactitae
Apostolische Vaderschristelijke schrijvers die de apostelen zelf nog zouden hebben gekend
Apotactitaesecte die onthouding predikte
Apsishalfronde afsluiting van het priesterkoor in de kerk
Aquariisecte die water i.p.v.wijn bij de eucharistie gebruikte
Aquila2 bekende joden
Araratkoninkrijk waarin de ark van Noach vastliep
AraunaJebusiet wiens dorsvloer door David gekocht werd
Archimandrietoverste van monniken
Archippusvriend van apostel Paulus (1e eeuw nC)
Archonticignostische richting
Areopaagrededeel van de Handelingen der Apostelen
Aretalogieopsomming van erepredikaten van goden in hymnenstijl
Arianismechristelijke ketterij
Ariochbondgenoot van Amrafel (b)
Aristobulusaanzienlijke jood uit Alexandrië (ca.160 vC)
Judas Aristobulus I1e hasmoneeënkoning (104-103 vC)
Aristobulus IIzoon van Alexander Jannaeus, troonpredentent (67-63 vC)
Aristobuluszoon van Herodes de Grote (gest.7 vC)
Aristobulusaanzienlijke romein, vriend van apostel Paulus (1e eeuw nC)
Ariuschristelijke ketter
Ark1. ark van Noach 2. ark v.h.verbond
Armagedonplaats waar de koningen der aarde tegen het Rijk van God strijden
Arnobius de Jongeremonnik en schrijver (1e helft 5e eeuw nC)
Arseniusmonnik (ca. 400 nC)
Artemonleider van de ebionitische monarchiani (ca. 235 nC)
Artorytensekte die brood en kaas offerde bij hun feesten
Asakoning van Juda (910-870)
Asafmuziekmeester van David (b)
Ascensio Isaiaechristelijke bewerking van joods geschrift
Asceseonthouding van voedsel en kleding
Aserzoon van Jakob (b)
Askenazkleinzoon van Jafet (b)
Asnathegyptische priesterdochter, vrouw van Jozef (b)
Assumptio Mosisjoods geschrift
Asteriusbisschop van Amasia (330-410 nC)
Athaliakleindochter van koning Omri van Israël (b)
Athanasiuskerkvader (Alexandrië ca. 295-373)
Augustinuskerkleraar, bisschop v.Hippo Regius en auteur (354-430)
Avondmaalliturgische viering
Azazelboze geest bij israëitische verzoendag
 
Baësakoning van Juda (909-886)
Bagohiperzische stadhouder van Juda (5e eeuw vC)
Banwijding van iemand of iets aan het heilige (OT)
Baptisteriumchristelijk doopbassin of doophuis
Barakrichter van Israël (b)
Barbelo-gnosticignostici met een mythische vrouwenfiguur Barbelo
Bardesaneschristelijk auteur (ca. 200 nC)
Barjezusjoodse tovenaar en valse profeet (1e eeuw nC)
Barnabaschristelijk schrijver van een brief en een evangelie
Barnabasvriend van Paulus (b)
Barsabasjoodse familienaam
Bartholomeüsapostel (b)
Bartimeüsblinde bedelaar, genezen door Jezus (b)
Baruchauteur van Bijbelboek
Bar-Kochbaleider joodse opstand tegen de Romeinen (132-135 nC)
Basilicagroot rechthoekig openbaar gebouw;later christelijke kerk
Basilideseen der eeste gnostici (120-145 nC)
Basilius van Ancyrabisschop en schrijver (4e eeuw n.C.)
Basilius van Caesareakerkvader (ca. 330-379)
Bathsebamoeder van Salomo (b)
Beëlzebubopperste der boze geesten
Bema1. spreekgestoelte 2. verhoging in christelijke basilica
Benedictus Ibisschop van Rome (575-579)
Benhadad3 aramese koningen
Benjamin1. jongste zoon van Jakob 2. een v.d. 12 stammen van Israël (b)
Bergredetoespreek van Jezus
Beryllusbisschop van Bostra (ca. 240 nC)
BijbelHeilig boek, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament
Bijbelgriekshet speciale Grieks waarin het Nieuwe Testament en de vertaling van het Oude Testament geschreven zijn
Bildadvriend van Job (b)
Bileamvijandige profeet van Israël (b)
Bisschopslijstennaamlijsten v.d.bisschoppen van een bepaalde plaats
Bloedakkerstuk grond bij Jeruzalem,bestemd als begraafplaats voor vreemdelingen
Boanergesbijnaam van Zebedeus, Jakobus en Johannes (b)
Boaz1. man die met Ruth trouwt
2. koperen tempelzuil v.d. tempel v.Salomo (b)
Bonifatius Ibisschop van Rome (418-422)
Bonifatius IIbisschop van Rome (530-532)
Brandeumdoek waarin het lichaam v.e. heilige werd begraven
Breken v.h.broodjoods openingsceremonieel v.d.maaltijd
 
Caelestinus Ibisschop van Rome (422-432)
Caiusbisschop van Rome (283-296)
Calcidiuschristelijk neo-platonicus (5e eeuw nC)
Cal(l)ixtus Ibisschop van Rome (217-222)
Callinicusmonnik en auteur v.levensbeschrijving v.Hypatius (5e eeuw nC)
Candiduschristelijk schrijver (ca. 200 nC)
Canonregel van het geloof
Canticumbijbelse liederen
Carpocratesgnosticus (2e eeuw nC)
Johannes Cassianuschristelijk auteur en monnik (360-435)
Catechumenenmensen die in de christelijke leer werden onderricht
Cathedrachristelijke bisschopszetel
Catholicuseen geheel vormend; gezegd van de kerk
CenobitismeKloosterleven
Cerdosyrisch gnosticus (2e eeuw nC)
Cerinthusgnosticus (100 nC)
Catechumenenmensen die in de christelijke leer werden ingewijd
Catenabijbelcommentaar met reeksen passages uit vroegere commentaren
Cathedrachristelijke bisschopszetel
Catholicuseen geheel vormend; gezegd van de kerk
Cenobitismehet in gemeenschap (klooster) leven
Chamzoon van Noach (b)
Chasideeëngodsdienstige joodse partij
Cherubmythologisch joods wezen
Chiliasmeleer over het duizendjarig rijk
Chorepiscopusbisschop van een landelijk district
Christenlid van christelijke kerk
Christendomchristelijke kerk
Christus'gezalfde'; o.a.aanduiding van joodse koning
Chromatiusbisschop van Aquileia (4e eeuw nC)
Chronographicussamensteller van lijsten met gegevens o.a.kalender, consulslijst
Circumcellionesopstandige, religieuze boeren
Clemens Romanus4e bisschop van Rome (1e eeuw n.C.)
Clemens van Alexandriëchristelijk schrijver (ca. 150-ca.210)
Coelestinus Ibisschop van Rome (422-432)
Collyridianichristelijke sekte, vnl. uit vrouwen bestaande
Colossenzen (brief)brief die Paulus schreef aan de inwoners van Colossae
Commendatio animaeliturgische handeling waarbij de ziel van een stervende aan God wordt aanbevolen
Commodianuschristelijk latijns dichter (3e eeuw nC (?))
Confessorbelijder: martelaren wezen woord 'martelaar' af
Constitutiones apostolicaeverzameling van kerkelijke verordeningen
Corinthiërs (brieven)brieven die Paulus schreef aan de inwoners van Corinthe
Corneliusbisschop van Rome (251-253)
Cosmas en Damianusmartelaars (ca. 300 nC)
Cyprianusbisschop en auteur 3e eeuw nC)
Cyprianuschristelijk dichter (5e eeuw nC)
Cyrillonassyrisch christelijk dichter (4e eeuw nC)
Cyrillus van Alexandriëvroegchristelijke schrijver en patriarch van Alexandrië (gest. 444 nC)
Cyrillus van Jeruzalemvroegchristelijke schrijver (ca. 313-387 nC)
 
Damascusgeschriftjoods sectarisch geschrift in het hebreeuws
Damasus Ibisschop van Rome en auteur (366-384 nC)
Danzoon van aartsvader Jakob (b)
Danielbijbels hoofdpersoon in bijbelboek
Danielbijbelboek
Davidkoning van Israël (b)
Debora1. voedster van Rebekka 2. joodse profetes (b)
Decaloogjoodse tien geboden
Delilavrouw die Simson verleidt (b)
Demetriusjoodse geschiedschrijver (3e eeuw vC)
Depositio ad sanctoshet zich laten begraven bij het graf v.e.martelaar
Deuteronomium5e Bijbelboek
Diaconissavrouw die in de christelijke kerk met liefdezorg belast was
Diadochusbisschop van Photice (400-486 nC)
Diakenman die in de christelijke kerk met inzamelen en uitdelen van aalmoezen belast was
Diasporaverspreid wonen van joden te midden van andere volkeren
Diatessaronevangeliënharmonie, doorlopend verhaal
Didacheanoniem christelijk geschrift
Didascalia apostolorumoude katholieke leer
Dioceesjurisdictiegebied van de bisschop
Diodorus van Tarsusexegeet uit de school van Antiochië (4e eeuw nC)
Diognetusbriefkort christelijk apogetisch geschrift
Dionysius van Alexandriëgrieks kerkelijk schrijver (3e eeuw nC)
Dionysius1e bisschop van Parijs (ca. 250 nC)
Dionysiusbisschop van Rome (259-268)
Dionysius de Areopagietpseudoniem van christelijk auteur (5e eeuw nC)
Disciplina arcanihet gebruik dat christenen cultische handelingen geheim hielden
Docetenchristelijke richting die aannam dat Jezus op aarde een schijnlichaam had
Donatismechristelijke afscheidingsbeweging (4e eeuw nC)
Doopchristelijke rituele reiniging
Doopsymboolgeloofsbelijdenis, uitgesproken bij christelijke doop
Dositheusgnosticus (2e eeuw nC)
Doxologielofprijzing van God in bepaalde formules
 
Ebionietenjoods-christelijke sekte die aannam dat Jezus een profeet, maar geen god was
Edomandere naam van Esau, zoon van Jakob (b)
Efodlinnen gewaad van priesters in Israël
Efraïmtweede zoon van Jozef (b)
Efratahjudees geslacht van Kalebieten; andere naam voor Bethlehem (b)
Elakoning van noordelijk Israël (882 vC)
Elcesaitenjoods-christelijke sekte
Eleutherusbisschop van Rome (174-189)
Elipriester in heiligdom van Silo (b)
Eliaprofeet in Israël (b)
Elifaz1. zoon van Esau 2. vriend van Job (b)
Elihuredenaar in bijbelboek Job (b)
Elisaprofeet in Israël (b)
Eljakim1. ambtenaar van Hizkia 2. zoon van koning Josia van Juda (b)
Elohimnaam van god (b)
Encratietenzeer ascetische christenen
Engelendienaren van God, in rang boven mensen verheven
Ephese (Concilie)3e algemene concilie van bisschoppen (431)
Ephesiërs (Brief)brief die Paulus schreef aan de inwoners van Ephese
Ephremberoemd christelijk schrijver (306-373)
Epiclesehet aanroepen van God bij de naam
Epiphanius van Salamisheilge kerkvader (315-403)
Episcopusbisschop
Epistula apostolorumapocrief christelijk geschrift
Esauzoon van Isaäk en Rebekka (b)
Esietuspersoonsnaam 'de geprezene'
Essenenjoodse sekte
Estherbijbels persoon en Bijbelboek
Euagriusschrijvende monnik (346-399)
Eucharistiechristelijke cultus-maaltijd (mis)
Eulogiachristelijke lofprijzing
Eunomiusbisschop van Cyzicus (4e eeuw nC)
Eupolemusgehelleniseerde joodse geschriedschrijver (ca.160 vC)
Eusebiuskerkhistoricus (ca. 263-ca. 340)
Eusebius1. bisschop van Rome (308 nC) 2. christelijk schrijver (300-359)
Eustathius1. bisschop van Antiochië (4e eeuw nC) 2. christelijk theoloog (300-377)
Eustochiumdochter van de heilige Paula (386-420)
Eutychianismechristelijke sekte
Eutychianusbisschop van Rome (275-283)
Evaeerste vrouw op de wereld (b)
Evangeliariumboek met de volledige tekst v.d.4 evangiliën
Evangelielevensbeschrijving van Jezus
Evaristus5e bisschop van Rome (97-105 nC)
Exegeseverklaring van de bijbel
Exorcisthet bezweren van boze geesten
Ezechielprofeet en Bijbelboek
Ezechielgehelleniseerde joodse tragedieschrijver (2e eeuw nC)
Ezrabijbels persoon en Bijbelboek
 
Fabianusbisschop van Rome (236-250)
Farizeeënjoodse sekte
Faustus1. aanhanger van christelijke sekte (4e eeuw nC)
2. kerkelijk schrijver (408-490)
Favoniusleraar welsprekendheid in Carthago (ca. 400 nC)
Felix Ibisschop van Rome (269-274)
Felix van Nolabelijder (ca 250 nC)
Felix IIIbisschop van Rome (483-492)
Felix IVbisschop van Rome (526-530)
Fenikswondervogel
Filocalusberoemd christelijk calligraaf (4e eeuw nC)
Firmilianusbisschop van Caearea (3e eeuw nC)
Flavius Josephusjoodse geschiedschrijver (1e eeuw n.C.)
Fragmentum Muratorianumoudste lijst van christelijk geïnspireerde geschriften
Fructuosusbisschop van Tarragona, martelaar (3e eeuw nC)
 
Gabbathanaam v.h.stenen plaveisel waarop de rechterstoel van Pilatus stond
Gabriëlnaam van een engel (b)
Gad1. west-semitische godheid 2. zoon van Jakob (b)
Galaten (Brief)brief die Paulus schreef aan de Galaten
Gamaliëljoods schriftgeleerde (1e eeuw nC)
Gedaljabeschermer v.d. profeet Jeremia (b)
Gelasius Ibisschop van Rome (492-496)
Gelasius1. bisschop van Caesarea 2. auteur van kerkgeschiedenis (5e eeuw nC)
Gemara2e fase in de ontwikkeling v.d. Talmud
Gematriajoodse leer van het getal
Genizaschatkamer van de joodse synagoge
Gennadiuspresbyter en auteur te Marseille (ca 500 nC)
Gerontiuspresbyter, beheerder v.h.Melaniaklooster bij Jeruzalem (5e eeuw nC)
Gersonoudste zoon van Levi (b)
Gervasius en Protasiusmartelaren uit Milaan
Getsemaniplaats bij de Olijfberg waar Jezus gevangen genomen werd
Gevangenschapsbrievenbrieven die Paulus schreef aan de Ephesiërs, Colossenzen, Philippenzen en Philemon
Gideoneen v.d. grote Richteren (b)
Glossolaliehet in extase uiten van onverstaanbare klanken
Gnosisstromingen die het dualisme van God en wereld aannemen
Gogapocalyptische aanvoerder v.vijandige machten (b)
Goliathfilistijnse reus, gedood door David (b)
Gregorius v. Nazianzegrieks kerkvader (329/330-ca.390)
Gregorius v. Nyssagrieks kerkvader (ca. 335-394)
Gregorius I de Grotebisschop van Rome (590-604)
Gregorius Thaumaturgusgriekse bisschop (ca. 213-273)
 
Habakukkleine profeet en Bijbelboek
Haereticiketters
Hagaregyptische slavin van Sara, moeder van Ismael (b)
Haggaikleine profeet en Bijbelboek
Hamanhoogste ambtenaar onder koning Xerxes (b)
Handelingen der apostelengeschrift over de apostelen
Harmagedonplaats waar de koningen der aarde tegen het Rijk van God strijden
Hasmoneëndynastie van de Makkabeeën
Hazaelkoning van Damascus
Hebreeënandere naam voor Israëlieten
Hebreeën (Brief)brief die Paulus schreef aan de Hebreeën
Hegesippusjoods kerkhistoricus (2e eeuw nC)
Henoch1. zoon van Kaïn 2. apocalyptisch boek (b)
Heraclastheoloog, leerling van Origenes
Heracleongnosticus (2e eeuw nC)
Hesychius1. kerkgeleerde en martelaar 2. monnik en presbyter
Hexateucheerste zes boeken van het Oude Testament
Hilarionbekeerling en kluizenaar (291-371)
Hilarius van Poitiersbisschop v.Poitiers en auteur (ca. 315-367)
Hilariusbisschop van Rome (461-468)
Hillelrabbijnse autoriteit (1e eeuw nC)
Hinnomplaats van verwerpelijke eredienst voor Moloch/Baäl bij Jeruzalem
Hippolytuspresbyter in Rome (170-235 nC)
Hiram1. koning van Tyrus 2. tyrisch kunstenaar
Hizkiakoning van Juda (721-693)
Holophernesveldheer v.d.assyrische koning Nebukadnesar (b)
Homo-ousiosChristus is van hetzelfde wezen als God
Honoratusbisschop van Arles
HoogliedBijbelboek
Hormisdasbisschop van Rome (514-523)
Hoseakleine profeet en Bijbelboek
Hosealaatste koning van Israël (731-723)
Hyginus bisschop van Rome (136-140 nC)
Hypsistariichristelijke secte
 
Ibasbisschop van Edessa (5e eeuw nC)
Ichthyssymboolsymbolisch gebruik van het vismotief
Infanspasgedoopte, in de christelijke literatuur
Innocentius Ibisschop van Rome (402-417)
Isaakzoon van Abraham en Sara (b)
Isaak de Grotepatriarch van Armenië (390-439)
Isaakjoods bekeerling (4e eeuw nC)
Isaïvader van David (b)
Isbaälzoon van Saul (b)
Isodorus van Pelusiumgrieks kerkelijk schrijver (5e eeuw nC)
Judas Iskariotverrader van Jezus (b)
Ismael1. zoon van Abraham en Hagar 2. zoon van Netanja (b)
Ismaelietenafstammelingen van Ismael (b)
Israël1. andere naam van Jakob 2. volk 3. gebied (noordrijk)(b)
Issakar1. zoon van Jakob 2. Israëlitische stam
Italaoude versies van de latijnse bijbelvertaling; zie Vetus Latina
Itamarstamvader van joods priesterlijk geslacht (b)
Ittobaäl3 phenicische koningen
Iubiluschristelijke juichzang zonder woorden
Iulianuschristelijk theoloog en auteur (5e eeuw nC)
Iulius Ibisschop van Rome (337-352)
Iulius Africanuschristelijk schrijver (3e eeuw n.C.)
Iustinus martyrchristelijke apologeet (2e eeuw nC)
Izebelvrouw van Achab (b)
Jacobus1. broer van Johannes 2. apostel 3. broer van Jezus (b)
Jacobus van Nisibiskluizenaar en later bisschop van Nisibis (4e eewu nC)
Jacobus (Brief)brief van Jacobus, pas laat erkend als deel van het Nieuwe Testament
Jafetzoon van Noach (b)
Jahwejoodse naam van God
Jahwismeterm om het unieke van het geloof van Israël uit te drukken
Jaïr1. richter uit Gilead 2. clan uit Manasse (b)
Jakob1. 3e aartsvader, zoon van Isaak 2. volk Israël (b)
Jeftarichter in Israël (b)
Jehu1. profeet 2. koning van Israël (b)
Jeremiaberoemde profeet (b)
JeremiaBijbelboek
Jeremia (Brief)brief van de profeet Jeremia
Jerobeam2 koningen van Israël
Jesajaberoemde profeet (b)
Jesajabijbelboek
Jesaja (Martelaarschap)titel van 3 joodse geschriften
Jetroschoonvader van Mozes (b)
Jezus van Nazaretstichter van het christendom (6 vC - 30 nC)
Jezusnaam gedragen door aantal personen
Jezus Barabbasjoodse misdadiger
Joablegeroverste onder David (b)
Joahaz1. koning van Juda 2. koning van Israël
Joas1. koning van Juda 2. koning van Israël
Jobhoofdpersoon uit naar hem genoemd Bijbelboek
Jobbijbelboek
Joelkleine profeet en Bijbelboek
Johannesbisschop van Jeruzalem (386-417 nC)
Johannes Ibisschop van Rome (523-526)
Johannes IIbisschop van Rome (533-535)
Johannes IIIbisschop van Rome (561-574)
Johannes de Dopervoorloper van Jezus Christus (b)
Johannes de Apostelschrijver van een Evangelie en de Apokalyps
Johannes Cassianuschristelijk auteur (ca. 360-ca. 435)
Johannes Chrysostomusbisschop van Constantinopel (ca. 350 - 407 n.C.)
Johannes Hyrkanus2 van de Makkabbeeën
Johannes Presbyterleerling van Jezus Christus
Jojachinkoning van Juda (597 vC)
Jojakimkoning van Juda (608-598 vC)
Jonahoofdpersoon uit een naar hem genoemd Bijbelboek
Jonatanzoon van Saul en vriend van David (b)
Joram2 koningen van Juda (9e eeuw vC)
Josafatkoningen van Juda
Josiakoningen van Juda
Josipponschrijver van hebreeuwse geschiedenis van het joodse volk
Jotakleinste letter van het hebreeuwse alfabet
Jotam1. jongste zoon van Gideon 2. koning van Juda (b)
Jozef1. aartsvader, zoon van Jakob
2. man van Maria
3. man uit Arimatea (b)
Jozuaopvolger van Mozes (b)
Jozuabijbelboek
Jubeljaarjaar na 7 sabbatsjaren (= 49 jaar)
Jubileeënjoods geschrift
Juda1. zoon van Jakob 2. stam 3. rijk (b)
Judaïsmenaam voor joodse godsdienst en zede
Judaïstenmensen die naar joodse zeden leven
Judas Iskariotapostel die Jezus heeft verraden (b)
Judas Taddeüsbroer van Jezus? (b)
Judas (Brief)deel van het Nieuwe Testament
Judithoofdpersoon uit een naar haar genoemd Bijbelboek
 
Kain1e zoon van Adam en Eva (b)
Kaleb1. verspieder en helper van Mozes 2. zoon van Chesron (b)
Katholieke Brievenverzameling brieven uit het Nieuwe Testament
Kerkgodsdienstig gebouw en godsdienstige richting
Kerstmisfeest van de geboorte van Christus
Ketelwagenmobiel onderstel voor wasbekken in voorhof tempel v.Salomo
Kinderdoopdoop van kinderen in tegenstelling tot volwassenendoop
KlaagliederenBijbelboek (na 586 vC)
Kluizenaariemand die zich vanwege religieuze motieven terugtrok in de eenzaamheid
Koningengeschiedkundig bijbelboek
Kroniekengeschiedkundig bijbelboeken
Kruiskruis als symbool voor de kruisdood van Jezus
 
Labanbroer van Rebekka en vader van Lea en Rachel (b)
Labarumveldteken van Constantijn de Grote
Lactantiusoudchristelijk schrijver (4e eeuw nC)
Laïcusleek in de christelijke kerk
Lapsichristenen die bij een vervolging hun geloof afzwoeren
Laurakolonie van kluizenaars
Laurentiusdiaken en martelaar (3e eeuw nC)
Lectorvoorlezer uit het Oude Testament of de apostelbrieven
Leo I de Grotebisschop van Rome (440-461)
Levi1. 3e zoon van Jakob 2. stam (b)
Leviathanslangachtig zeemonster, bedwongen door JHWHW (b)
Levitaandere naam voor diaken
Leviticus3e Bijbelboek
Libellaticichristenen die bewijs van offers aan heidense goden overlegden
Liberiusbisschop van Rome (352-266)
Linus2e bisschop van Rome, opvolger van Petrus (67-76)
Litaniegebedsvorm waarbij smeekbeden beantwoorden worden door vaste antwoorden
Liturgische taaltaal die gebruikt wordt bij liturgische plechtigheden
Logiaovergeleverde woorden van Jezus die niet in de evangeliën staan
Logosgoddelijk wezen in de filosofie
Loofhuttenfeestjoods feest
Lucasauteur van het Lucas-evangelie en Handelingen der apostelen
Lucas-evangeliebeschrijving v.h.leven van Jezus Christus
Lucernariumaansteken v.d.lampen, avondofficie in de kerk
Luciamartelares uit Syracuse
Lucius Ibisschop van Rome (253-254)
Luciferchristelijk auteur (gestorven 370/371)
 
Macarius Aegyptiuskluizenaar (4e eeuw nC)
Macarius Magneschristelijk auteur van een apologie (4e/5e eeuw nC)
Macedoniusbisschop van Constantinopel (4e eeuw nC)
Macrinaabdis, zuster van Gregorius v.Nyssa en Basilius (4e eeuw nC)
Makkabeeënafstammelingen van Matatias die de opstand tegen de Grieken begonnen
Makkabeeënbijbelboek
Maleachikleine profeet en bijbelboek
Manasse1. oudste zoon van Jozef 2. stam 3. koning v.Juda (b)
Mandaeisecte van gnostisch karakter
Manicheïsmegnostische leer
Marcellachristelijk ascete (325-410)
Marcellinusbisschop van Rome (296-304)
Marcellusbisschop van Rome (308-309)
Marcionketter (2e eeuw nC)
Marcusauteur van het Marcus-evangelie
Marcusbisschop van Rome (336)
Marcus-evangeliebeschrijving van leven van Jezus Christus
Maria1. moeder van Jezus
2. Maria Magdalena
3. Maria van Betanië
4. moeder van Jacobus (b)
Mariamnevrouw van Herodes de Grote (1e eeuw vC)
Martelaariemand die zijn leven geeft voor zijn geloof
Martelaarsaktenbeschrijvingen van de marteldood
Martinusbisschop van Tours (316 - 397 nC)
Martyrium1. getuigenis 2. kerk
Martyrologiumofficiële lijst van christelijke martelaren
Masoretengeleerden die zich bezighielden met het overleveren v.h.Oude Testament
Massebesteen, opgericht als herinnering aan een ingrijpende gebeurtenis (b)
Mattheusauteur van het Mattheus-evangelie
Mattheus-evangeliebeschrijving van leven van Jezus Christus
Matthiasapostel i.p.v. Judas Iskariot (b)
Maximillaaanhangster van christelijke sekte v.h. Montanisme
Mefibosetzoon van Jonatan (b)
Melania1. ascetische romeinse dame 2. abdis, kleindochter van voirige
Melchiadesbisschop van Rome (311-314)
Melchitenchristenen uit Syrië die monofysitisme verwierpen
Melchizedekkoning en priester (b)
Melekgodennaam, tegelijk koning, later soortnaam
Melitius2 bisschoppen (4e eeuw nC)
Melitochristelijk auteur en bisschop van Sardes (2e eeuw nC)
Memoriagraf van een martelaar
Menahemkoning van Israël (752-742)
Menandergnosticus (2e eeuw nC)
Menasegyptische martelaar (3e eeuw nC)
Menigodheid die door de joden na de ballingschap vereerd werd
Mensa martyrumstenen platen bij de graven van martelaren
Mesakoning van Moab (9e eeuw vC)(b)
Messalianisekte die door ascese demon in zich verdreef
Messiaschristus = gezalfde
Methodiuschristelijk auteur en bisschop van Olympus (2e eeuw nC)
Mezuzakokertje met perkament met stuk tekst v.d.bijbel
Micha1. man uit Efraïm 2. zoon van Jimla 3. kleine profeet en bijbelboek (b)
Midrasjliteratuur waarin tekst v.d.hebreeuwse bijbel wordt uitgelegd
Mirjamzuster van Mozes (b)
MonachismeMonnikendom
Monarchianismeketterijen die God niet als Drieeenheid zagen
Monofysitismeleer dat in Christus alleen een goddelijke natuur aanwezig was
Montanismechristelijke sekte die het einde v.d.wereld en de wederkomst v.Christus verkondigde
Mordechaipleegvader van Esther (b)
Motkanaänitische godheid
Mozesleider v.d. joden bij de uittocht uit Egypte (b)
 
Naämanlegeroverste van Damascus (b)
Naboteigenaar v.wijngaard; vermoord door Izebel (b)
Nadabkoning van Israël (907-906)
Naftalizoon van Jakob (b)
Nahumkleine profeet en Bijbelboek
Natalisgeboortedag
Nathanaëlleerling van Jezus (b)
Nazareeëroudste aanduiding van de christenen
Nazireeërgodgewijde in de joodse godsdienst
Nehemiaschenker van Artaxerxes, naar wie bijbelboek genoemd is
Neophytusiemand die pas tot het christendom bekeerd is
Nestoriusoudchristelijk grieks theoloog (5e eeuw nC)
Nikolaietenchristelijke sekte uit Efese en Pergamum
Noachstamvader van hee mensengeslacht (b)
Noëtusaanhanger van het monarchianisme
Numeri4e Bijbelboek
 
Obadjakleine profeet en bijbelboek
Octo-echoskerkelijk zangboek
Oden van Salomongnostische collectie van 42 hymnen
Ofelhebreeuwse naam voor een vesting op een hoogte
Olijfbergbergrug ten oosten v.Jeruzalem
Omrikoning van Israël (884-873)
Oniasenkele hogepriesters in Jeruzalem
Ophitenverzamelnaam voor bepaalde gnostische richtingen
Orantefiguur in gebedshouding
Orientiusauteur en bisschop van Augusta (ca. 435 nC)
Ossiusbisschop van Cordoba (260-357)
Otniëljongere broer van Kaleb (b)
 
Pachomiusstichter van het cenobitisme (kloosterleven) (ca.300 nC)
Pacianusbisschop van Barcelona (4e eeuw nC)
Paganusheiden
Pantocratorattribuut van God
Paganusheiden
Papaeretitel van bisschoppen
Paphnutiusbisschop in de Thebaïs in Egypte (4e eeuw nC)
Papiasbisschop van Hierapolis (2e eeuw nC)
Paradijsommuurde muur; tuin van God
Paschajoods hoofdfeest
Pastorale brievenbrieven van Paulus aan Tomothës en Titus
Patrickapostel van Ierland (5e eeuw nC)
Patripassanismeleer die de Drieëenheid als verschillende verschijningsvormen zag
Paulachristelijke ascete uit Rome (347-404)
Paulusbelangrijkste uitdrager van het christendom (1e eeuw nC)
Pectorius-inscriptieoudchristelijke inscriptie
Pekach18e koning van Israël (736-732)
Pekachjakoning van Israël (738)
Pelagiachristelijke maagden
Pelagiusketterse lekenmonnik
Pelagius Ibisschop van Rome (556-561)
Pelagius IIbisschop van Rome (579-590)
Pentateuchde eerste vijf boeken van het Oude Testament
Peregrinatiopelgrimstocht (naar de heilige plaatsen)
Periodeuteschristelijk presbyter van hogere rang
Perpetuaaanzienlijke christin die martelares werd
Petrusapostel en eerste bisschop van Rome (gest. ca. 64)
Petrus (Brieven)brieven die de apostel Petrus heeft geschreven
Petrusbisschop van Alexandrië (ca. 300 nC)
Petrus Chrysologusbisschop van Ravenna (400-450)
Philasterbisschop van Brescia (4e eeuw nC)
Phileasbisschop van Thmuis en martelaar (4e eeuw nC)
Philemonwelgesteld christen (1e eeuw nC)
Philemon (Brief)brief die Paulus heeft geschreven aan Philemon
Philippenzen (Brief)brief die Paulus heeft geschreven aan de Philippenzen
Philippus1. apostel 2. christen in Jeruzalem (b)
Philippus van Sidekerkhistoricus (5e eeuw nC)
Philostorgiusariaans auteur (ca. 400 nC)
Pieriusleider v.d.cathechetenschool in Alexandrië (ca. 300 nC)
Pioniuspresbyter in Smyrna, stierf marteldood (3e eeuw nC)
Pistis Sophiachirstelijk koptisch geschrift (3e eeuw nC)
Pius Ibisschop van Rome (142-154)
Pleromavolmaaktheid in de christelijke gnosis
Pneumatomachinaam voor degenen die de godheid v.d.Heilige Geest loochenden
Polycarpusbisschop van Smyrna, stierf marteldood (69 - 155 nC)
Polychroniusbisschop van Apamea (ca. 400 nC)
Pontianusbisschop van Rome (230-235)
Pothinusbisschop van Lugdunum en martelaar (2e eeuw nC)
Potifarcommandant van de koninklijke lijfwacht in Egypte (b)
Potiferaschoonvader van Jozef (b)
Praefatiogebed dat hoofddeel v.d.eucharistie inleidt
Praxeasleider van christelijke secte (ca. 200 nC)
Praxedismartelares in Rome (2e eeuw nC)
PredikerBijbelboek
Preektoespraak tot de gelovigen tijdens de kerkdienst
Presbyteroudchristelijke term voor priester
Priestercodexeen v.d.bronnen v.d. Pentateuch (b)
Priscastichteres van kerk op de Aventijn in Rome (3e eeuw nC)
Priscillastichteres van Priscilla-catacombe bij Rome (3e eeuw nC)
Priscillianuschristelijk asceet (340 - 385 nC)
Proclusbisschop van Cyzicus (5e eeuw nC)
Profeetman of vrouw die boodschappen uit een meer dan menselijke werkelijkheid overbrengt
Proselietbekeerling tot het joodse geloof
PsalmenBijbelboek bestaande uit liederen
Psalteriumgeheel van 150 psalmen; later psalmboek
Pseudepigrafageschriften op een gefingeerde auteursnaam
Pseudop-Phocylidesanonieme schrijver van leerdicht (1e nC)
Ptolemaeusgnosticus (ca. 180 nC)
Purimjoodse feest ter herinnering aan redding onder Ahasverus
 
Qereterm voor vorm waarin een hebreeuws woord gelezen moet worden
Quadratuschristelijk auteur, apologeet (2e eeuw nC)
Quartodecimanenchristenen die Pasen op de quarta decima (14e dag) v.d. joodse maand Nisan vieren
 
Rabbijoodse door studie gekwalificeerde schriftgeleerde
Rabulasbisschop van Edessa (5e eeuw nC)
Rachabjoodse boer (b)
Racheldochter van Laban, vrouw van Jakob (b)
Rahabmythische chaosmacht (b)
Rechabietenjoden die volgens een bepaalde leefregel leefden
Refaïm1. volk dat in Palestina woonde 2. geesten der doden (b)
Refrigeriumchristelijke term voor verkwikking in de hemel
Rehabeamzoon van Salomo, koning van Israël (b)
Rezinkoning van Aram in Damascus (b)
Rezonzoon van Eljada, tegenstander van David (b)
RichterenBijbelboeken
Romeinen (brief)brief die Paulus heeft geschreven aan de inwoners van Rome
Rubenoudste zoon van Jakob en Lea (b)
Ruthpersoon uit een naar haar genoemd Bijbelboek
 
Sabbatzevende dag v.d.week bij de joden
Sabbatjaarinstelling in Israël waarbij het 7e jaar als rustjaar voor akkergrond gold
Sabellianismeleer die de Drieeenheid als verschillende verschijningsvormen zag
Sabinus1. bisschop van Heraclea 2. bisschop van Placentia
Sadduceeënpolitiek-religieuze partij in Israël
Sallum2 koningen van Israël
Salome1. zuster v.Herodes de Grote
2. dochter v.Herodes Philippus en Herodias 2. vrouw v.Zebedeës
Salomokoning van Israël en Juda
Samgareen van de richters van Israël
Samuelberoemde richter (b)
SamuelBijbelboeken
Satannaam voor een tegenstander bij de joden
Sator arepobekend letterkwadraat
Saulkoning van Israël en Juda
Scheidingsbriefin Israël document dat aan een verstoten vrouw moest worden meegegeven
Schismascheuring in de kerk
Sebastianuschristelijke martelaar (3e eeu nC)
Sedekialaatste koning van Juda (597-587)
Sefanjakleine profeet en Bijbelboek
Sela1. tussenspel (b) 2. stad in Edom
Semeen v.d. 3 zonen van Noach (b)
Semiarianismeleer die God de Zoon als 'overeenkomstig wezen' benadrukken
Semipelagianismeleer die rol van menselijke wil benadrukt
Septuagintagriekse vertaling v.h.Oude Testament
Serafengel met 6 vleugels die voor de troon van God staat
Serapionmonnik en bisschop van Thmuis (4e eeuw nC)
Serugzoon van Reu en vader van Nachor (b)
Setzoon van Adam (b)
Severianusbisschop v.d.syrische havenstad Gabala (ca. 400 nC)
Sikariërssekte van fanatieke joden
Silasprofeet in Jeruzalem (1e eeuw nC)
Silveriusbisschop van Rome (537)
Silvesterbisschop van Rome (314-335)
Simeonzoon van Jakob en Lea (b)
Simon1. de Makkabeeër 2. de Farizeeër 3. Petrus
4. apostel 5. S.v.Cyrene 6. de Magiër (b)
Simplicianusbisschop van Milaan (397-400)
Simpliciusbisschop van Rome (468-483)
Simsonrichter in Israël
Sirachandere naam van Jezus Siracides
Jezus Siracidesschrijver van een Bijbelboek
Siriciusbisschop van Rome (384-399)
Sixtus Ibisschop van Rome (115-125)
Sixtus IIbisschop van Rome (257-258)
Sixtus IIIbisschop van Rome (432-440)
Socratesgrieks kerkhistoricus (380-450)
Soterepitheton voor goden en koningen
Soterbisschop van Rome (166-175)
Sozomenusgrieks kerkhistoricus (5e eeuw nC)
SpreukenBijbelboek met wijsheidsliteratuur
Spyridonbisschop van Trimithus op Cyprus (4e eeuw nC)
Statiochristelijke vastenpraktijk
Stephanuseerste christelijke martelaar
Stephanus Ibisschop van Rome (254-257)
Subdiaconuslid v.d.christelijke clerus, lager in rang dan de diaken
Subintroductaevrouwen die woning deelden v.asceten en monniken (c)
Subordinatianismetheologische speculaties over de verhouding tussen Vader en Zoon (c)
Sukkotjoodse loofhuttenfeest
Sullamithvrouw die alleen in het Hooglied voorkomt (b)
Symeonsyrische asceet (390-459)
Symmachus1. vertaler v.h.OT in het Grieks 2. bisschop van Rome (498-514)
Synagogegebouw waar de joden samenkomen voor de godsdienstoefening
Synesiusfilosoof en bisschop (370-413)
Synodusvergadering van bisschoppen
Synopticiterm voor 3 evangelisten Mattheüs, Marcus en Lucas
Synoptische kwestievraag naar de onderlinge afhankelijkheid v.d.eerste 3 evangeliën
Syzygieverbinding tussen Vader en Zoon (c)
 
Tabernakeltent in het midden v.h.heilgidom van Israël: bewaarplaats v.d.ark
Tachpenêswoord in OT met onduidelijke betekenis
Talmudomvangrijke groep rabbijnse geschriften uit de late oudheid
Tamar1. schoondochter van Juda 2. dochter v.David 3. dochter v. Absalom (b)
Tatianusgrieks christelijk schrijver (2e eeuw nC)
Telesforus bisschop van Rome (125-136 nC)
Tenachjoodse canon in het OT
Terachvader van Abraham (b)
Testamenten der 12 Patriarchenpseudepigrafisch geschrift
Testamentum Dominisoort apocalyps (c)
Tetragramongevocaliseerde godsnaam JHWH (b)
Theclachristelijke martelares (1e eeuw nC)
Theodoretusbisschop van Cyrrhus in Syrië (425-466)
Theodotionjoodse bekeerling (2e eeuw nC)
Theodotus1. gnosticus (2e eeuw nC) 2. bisschop van Ancyra (5e eeuw nC)
Theognostusleider v.d.alexandrijnse school (3e eeuw nC)
Theophilus1. bisschop van Alexandrië (4e eeuw nC) 2. bisschop van Antiochië (2e eeuw nC)
Therapeutenjoods-hellenistische kluizenaarsgemeenschap in Egypte
Thessalonicenzenbrieven die Paulus heeft geschreven aan de inwoners van Thessalonice
Thomasapostel (b)
Thoraverzamelnaam voor alle aanwijzigingen die Jahwe geeft d.m.v.priesters en profeten
Timotheusreisgezel van de apostel Paulus (b)
Titus1. reisgezel van de apostel Paulus (b)
2. bisschop van Bostra (4e eeuw nC)
Tobiaszoon van Tobit
Tobithoofdpersoon van het Bijbelboek Tobit
TobitBijbelboek
Toonbrodenbroden die in 2 stapels in het heiligdom op een tafel werden gelegd
Traducianismeleer volgens welke de ziel bij de conceptie uit de ziel v.d.ouders werd doorgegeven
Transfiguratiegedaanteverandering, vooral van goden in mensen of omgekeerd
Troparionkort lied in de byznatijnse liturgie
Tyconiusdonatist uit N.Afrika (4e eeuw nC)
Urbanusbisschop van Rome (222-230)
 
Valentinusgnosticus (2e eeuw nC)
Verbondsboekverzameling voorschriften (b)
VervolgingVervolging van de christenen door romeinse keizers
Verzamelingsbergberg waar de goden zich verzamelden (b)
Verzoendagalgemene zoen- en boetedag van Israël
Vetus Latinalatijnse vertalingen van de bijbel
Victor Ibisschop van Rome (189-198)
Vigilantiuspriester in Aquitanië (ca. 400 nC)
Vigilienachtwake in het vroege christendom
Vigiliusbisschop van Rome (537-555)
Vincentiuspriestermonnik, wonend op Lerinum (ca. 410 nC)
Volkenlijstlijst van volken,stammen en steden (b)
Vrijstadin Israël de plaats die asiel bood aan degene die iemand had gedood
Wastigemalin van de perzische koning Ahasverus (b)
Vrijstadin Israël de plaats die asiel bood aan degene die iemand had gedood
 
Wekenfeestgroot joods feest
Wet van Mozesvoorschriften die d.m.v.Mozes aan de joden bekend zijn gemaakt
Wijsheid van SalomoOud-Testamentisch geschrift
 
Zacharia1. kleine profeet 2. vader v. Johannes de Doper (b)
ZachariaBijbelboek
Zachariakoning van Israël
Zadokhogepriester t.t.v. David (b)
Zaligsprekinglofprijzing v.e.persoon
Zebulonzoon van Jakob en Lea (b)
Zelotenjoodse partij die optrad tegen het romeinse gezag
Zenochristelijk auteur en bisschop van Verona (4e eeuw nC)
Zephyrinusbisschop van Rome (198-217)
Zerubbabelstadhouder van Juda (ca. 520 vC)
Zimrilegeroverste van koning Ela (ca. 880 vC)
Zondagdag van de opstanding van Christus
Zondvloedvloed die in het begin v.d. geschiedenis vrijwel de hele mensheid vernietigde
Zosimusbisschop van Rome (417-418)


Hoofdpagina