Zephyrinus

Zephyrinus, bisschop van Rome van 198/199 tot 217. Zijn houding tegenover het montanisme wijzigde zich geleidelijk van tolerantie naar afwijzing. Z. nam ook dee aan de discussie over het monarchianisme. Volgens Hippolytus zou hij modalistische opvattingen begunstigd hebben, maar in feite is dit verwijt ten onrechte en dient men de problemen eerder te wijten aan een onzorgvuldige formulering. Feestdag 6 augustus.


Lit. E. Caspar, Geschichte des Papsttums 1 (Tübingen 1930) 22. E. Amann (DTC 15, 3690v). - G. Kretschmer, Studien zur frühchristlichen Trinitätslehre (Tübingen 1956). [Bartelink]


Pausen Lijst van Namen