Monarchianisme

Monarchianisme, samenvattende aanduiding voor een aantal heretische opvattingen in de 2e en 3e eeuw, waarin de nadruk gelegd werd op de eenheid van de godheid, zodat men de Zoon niet zag als een afzonderlijke persoon. Er zijn twee groepen te onderscheiden: de aanhangers van het adoptionisme en die van het sabellianisme of patripassianisme. De term monarchianus werd voor het eerst door Tertullianus (Adversus Praxean 10,1) in heretische zin gebezigd.


Lit. G. Bardy (DTC 10, 2193-2209). [Bartelink]


Afkortingen Lijst van Namen