Hilarius

Hilarius, 19 november 461 - 29 februari 468 (als heilige vereerd).

Het pontificaat van Hilarius was in het algemeen saai. Hij had onder Leo de Grote gediend als aartsdiaken en als een van zijn vertegenwoordigers op het 'roversconcilie' in Efeze in 449. Hiervan was hij ternauwernood ongedeerd ontkomen vanwege zijn steun aan Flavianus, de patriarch van Constantinopel. Hilarius probeerde in de voetstappen van zijn voorganger te treden zonder evenwel ooit zijn formaat te benaderen. Anders dan Leo had hij vrijwel geen contacten met de oosterse kerk, met uitzondering van een decreet dat hij mogelijk heeft rondgestuurd onder de oosterse bisschoppen en waarin hij de oecumenische concilies van Nicea (325), Efeze (431) en Chalcedon (45l) bekrachtigde evenals Leo's Tomus; en waarin hij tegelijk verschillende ketterijen veroordeelde en het primaat van Rome opnieuw deed gelden. In Italië verzette hij zich tegen de verspreiding van het arianisme en hij verplichtte de nieuwe keizer Anthemius te zweren dat hij in de stad Rome nooit ontmoetingsplaatsen voor ketters zou toestaan. Hilarius bemoeide zich ook herhaaldelijk met kerkelijke aangelegenheden in Spanje en Gallië. Verschillende brieven van hem tonen aan hoezeer de Spaanse bisschoppen afhankelijk waren geworden van Rome en hoe de paus geen enkele aarzeling scheen te hebben om zijn gezag over hen te doen gelden. In 465 riep Hilarius een concilie bijeen in de Santa Maria Maggiore in Rome, dat bepaalde dat een stervende bisschop niet zijn eigen opvolger mag aanwijzen.

Omdat hij zijn geslaagde vlucht uit Efeze toeschreef aan de tussenkomst van Johannes de Evangelist - de toekomstige paus had zichzelf verborgen gehouden in de grafkamers van de heilige buiten de muren van de stad - bouwde hij drie kapellen aan de Lateraanse basiliek, waarvan hij er een toewijdde aan Johannes. Hilarius verstrekte ook giften aan de kerken van Rome ter vervanging van de kostbare metalen die in 455 door de Vandalen waren geplunderd. Ook stichtte hij een klooster bij de San Lorenzo fuori le Mura, de Laurentius buiten de Muren, waar hij begraven werd. Feestdag: z8 februari.


Pausen Afkortingen Lijst van Namen