Simplicianus

Simplicianus, bisschop van Milaan van 397 tot 400, opvolger van Ambrosius. Reeds hoogbejaard bij zijn benoeming, stond hij in hoog aanzien, hetgeen o.a. blijkt uit het feit dat de synodes van Carthago (397) en Toledo (400) een schrijven tot hem richtten. Paus Anastasius I schreef hem over de controverse betreffende Origenes. Ambrosius richtte enkele brieven aan S. (37,38,65 en 67). Augustinus droeg het tractaat De diversis quaestionibus ad Simplicianum aan hem op. De eigen correspondentie van S. is verloren gegaan. Hij was betrokken bij de bekering van enkele van de grootste persoonlijkheden van de vierde eeuw, Marius Victorinus, Ambrosius en Augustinus.


Lit. P. Courcelle, Recherches sur les Confessions de Saint Augustin (Paris 1950) 168v, 253v. A. Paredi, S. Ambrogio e la sua etಠ(Milaan 1960) 185, 515v. [Bartelink]


Afkortingen Lijst van Namen