Johannes Hyrkanus

Johannes Hyrkanus, naam van twee Makkabeeën:

(1) Johannes Hyrkanus I (135-104) volgde zijn vader Simon op, wist de macht der Makkabeeën te versterken en het door hen beheerste grondgebied aanmerkelijk uit te breiden. Berichten over hem zijn bewaard gebleven in IM 16,19-24 en Ant. 13,8 en 9. Hij onderwierp Edom en Samaria en verwoestte de tempel op de Gerizzim. Ook Sichem, Skytopolis en Jizreël werden aan hem onderdanig. Hij brak met de Farizeeën en sloot zich aan bij de Sadduceeën. Onder zijn bewind, dat meer door nationalistische dan godsdienstige motieven was geleid, werd een schijn van macht gevestigd maar ook veel weerstand opgeroepen vooral van de kant der vromen, die aanvankelijk in de strijd tegen de Seleuciden aan de zijde van de Makkabeeën hadden gestaan. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Aristobulus.


Lit. Schürer 1, 256-273.


(2) Johannes Hyrkanus II, zoon van Alexandra, regeerde in schijn tussen 63 en 40. Hij was eerst in strijd gewikkeld met zijn broeder Aristobulus, die hem de heerschappij betwistte. De door beide rivalen ingeroepen interventie van Rome leidde tot de verovering van Jeruzalem door Pompeius in 63. J.H. II werd van zijn koninklijke waardigheid beroofd, maar bleef functioneren als hogepriester. Een opstand van een zoon van Aristobulus leidde tot ingrijpen van Gabinius, de romeinse stadhouder in Syrië. Hij organiseerde de binnenlandse aangelegenheden van de joodse staat. J.H. II werd een ethnarch genoemd en dat zal betekend hebben dat hij als vertegenwoordiger beschouwd werd van alle joden, ook die in de diaspora en hun belangen, indien nodig, kon en mocht behartigen. Naast hem trad als sterke figuur een 'epitropos' op, Antipater, een Idumeeër, wiens macht die van de zwakke hogepriester verre overtrof. Deze bereidde daarmee de opkomst voor van zijn zoon Herodes, die later op gezag van Rome zou regeren als 'koning der joden'.


Lit. Schürer 1, 338-354. [Beek]Afkortingen Lijst van van Namen