Semipelagianisme

Semipelagianisme, in de 16e eeuw gevormde benaming voor een aantal theologische opvattingen uit de 4e en 5e eeuw (Pelagius), volgens welke niet werd ontkend dat de genade voor de geestelijke redding noodzakelijk was, maar de rol van de menselijke wil, als initiatiefnemer tot een handeling, sterker geaccentueerd werd. Deze middenpositie tussen de opvattingen van Augustinus en Pelagius vinden wij voor het eerst ca. 420 in de geschriften van Cassianus (in het bijzonder in de Collatio 13). Het s. kreeg vooral aanhang in de kloosters van Zuid-Gallië. De leer komt verder voor in de Obiectiones Vincentianae (aldus genoemd omdat ze zeer waarschijnlijk van Vincentius van Lérins stammen) en de Capitula Gallorum. Een belangrijk vertegenwoordiger van het s. is naderhand Faustus van Riez, die de kwestie van de genade behandelde in zijn 2 boeken De gratia Dei. Over dit geschrift laaide nog een nieuwe controverse op in de 6e eeuw; op de tweede synode van Arausio (529) werd het formeel veroordeeld.


Lit. E. Amann (DTC 14, 1796-1850). - F. Wörter, Beiträge zur Dogmengeschichte des S. (Paderborn 1898). Id., Zur Dogmengeschichte des S. (Kirchengeschichtliche Studien 5,2. Münster 1899). M. Cappuyns, L'auteur du 'De vocatione omnium gentium' (Revue Bénédictine 39, 1927, 198-226). N. K. Chadwick, Poetry and Letters in Early Christian Gaul (London 1955). [Bartelink]


Afkortingen Lijst van Namen