Vestalia

Vestalia, feest van de romeinse godin Vesta op 9 juni, reeds vermeld in de oudste kalender. Op die dag gingen de romeinse matronen blootsvoets naar de Vesta-tempel om er te offeren en deelden de Vestaalse maagden aan het volk offermeel (mola salsa) uit. Toen na 170 vC het bakkersberoep te Rome ingang vond, werden de V. tevens het feest van het bakkersgilde (met bekransing van molenstenen en ezels: cf. Ovidius, Fasti 6, 249-318), hetgeen erop wijst dat de broodbereiding, toen die nog thuis gebeurde, onder de hoede van Vesta stond. In de week van de V. (de dies circa V., van 7 tot 15 juni) werd de penus Vestae (Vesta) geopend en schoongemaakt (vermoedetijk een hennnering aan de jaarlijkse reiniging van de voorraadkamer in de woonhuizen). De andere tempels bleven op deze dies religiosi gesloten. Op 15 juni werden dan de bederfelijke resten (stercus) uit de penus Vestae weggevoerd en in de Tiber geworpen.


Lit. C. Koch (PRE 8A, 1755-1759). Zie ook Lit. s.v. Vesta. [van Uytfanghe]


Lijst van Namen