Dio

Dio (Δίων) van Syracuse (ca. 410-354), zoon van Hipparinus, zwager en later schoonzoon van de syracusaanse tiran Dionysius I. Bij Plato's eerste verblijf te Syracuse (388) werd D. diens geestdriftige bewonderaar, hetgeen hij zijn hele leven bleef. Toen Dionysius I in 367 door zijn zoon (Dionysius II) opgevolgd was, trachtte D. een gunstige invloed op het bestuur van de jonge tiran uit te oefenen. Daartoe nodigde hij Plato uit ten tweeden male naar Syracuse te komen om daar zijn staatkundige denkbeelden in praktijk te brengen. Het experiment mislukte: D. werd verbannen (366), Plato verliet Syracuse.

Tijdens zijn negenjarige ballingschap bezocht D. Athene, Sparta en vele andere steden. In 360 vernam hij te Olympia van Plato, die juist van zijn derde verblijf te Syracuse (361-360) was teruggekeerd, dat hij van Dionysius II niets meer te verwachten had. D. besloot toen met geweld naar zijn vaderstad terug te keren en slaagde er inderdaad in met behulp van een klein huurleger Syracuse te bezetten (herfst 357); de bevolking begroette hem als bevrijder. Dionysius II bood nog tot eind 355 weerstand op het eilandje Ortygia, maar zocht tenslotte zijn toevlucht in Locri. D. overleefde zijn succes slechts kort. Spoedig moest hij zich, om zijn tegenstanders de baas te blijven, zelf als een tiran gaan gedragen. In 354 werd hij ter dood gebracht op bevel van zijn vermeende vriend Callippus.


Lijst van Namen