Koningslijst

Eén van de belangrijkste types van bronnen voor de reconstructie van de chronologie van de geschiedenis van Mesopotamië wordt gevormd door de koningslijsten, die in hun eenvoudigste vorm de namen van de koningen van de verschillende dynastieën, d.w.z. de koningen die in één plaats heersten, met de duur van hun regering opsommen, met optelling van het aantal koningen en regeringsjaren per dynastie. Soms worden er nog korte opmerkingen toegevoegd. Lijsten van de koningen van één dynastie komen voor, doch die, welke meer dan één dynastie geven, hebben vaak een ideologische bijbedoeling. De 'sumerische k.' gaat er bv. van uit dat er in Babylonië één algemeen koningschap was, dat reeds voor de zondvloed op aarde was neergedaald en na de zondvloed was teruggekeerd, en dat van plaats naar plaats ging, al naar het geluk van wapenen. Wij weten echter dat veel van de in de lijst genoemde dynastieën in werkelijkheid gelijktijdig waren. Het lijkt aannemelijk dat de sumerische k. een propagandageschrift was voor de eerste dynastie van Isin, of voor die van Ur III. Een satirische versie uit Lagas bevat zo in het oog lopende onnauwkeurigheden dat zij niet serieus bedoeld kan zijn.

Een aantal korte lijsten uit de oud-babylonische tijd diende misschien een praktisch doel en lijkt soms de koningen te geven, die in één bepaalde plaats de macht uitoefenden. De sterk beschadigde babylonische k. 'A' gaf de regeringen van de koningen van Babylon vanaf de eerste dynastie tot en met de nieuw-assyrische koningen van Babylonië. Ook hier regeerden de eerste dynastieën van de lijst naast elkaar en niet na elkaar.

De best bewaarde assyrische k.en zijn evenmin zonder meer betrouwbaar. Zij beginnen met 'koningen die in tenten woonden', geven dan de lokale vorsten van de oud-assyrische dynastie en vervolgen met een lijst van namen, die de genealogie van de usurpator Samsiadad I vormt. Het is tegenwoordig duidelijk, dat ook de 'koningen in tenten' tot de .traditionele voorouders van Samsiadad hoorden, m.a.w. het begin van deze versie van de assyrische k. is een poging dat, wat later bekend was over de oudste geschiedenis van Assur te verenigen met de tradities rond de grote veroveraar Samsiadad I, toen in later tijd het feit dat hij een vreemdeling was verdoezeld moest worden. Van een versie van de assyrische k. die de opvolgers van Samsiadad uit zijn geslacht noemde, is slechts een klein fragment over; wij weten dat deze dynastie door een locale reactie ten val werd gebracht. Mesopotamische k.en, die tot in de hellenistische tijd werden samengesteld, waren, zoals blijkt, vaak politiek gekleurde documenten, hetgeen, nog afgezien van beschadigingen, gebmik niet zonder risicos maakt.

Een speciaal type wordt gevormd door de z.g. synchronische k., die koningen van Assyrië en Babylonië uit ongeveer dezelfde tijd naast elkaar plaatst, gedeeltelijk op mechanische wijze. Uit Ugarit is een sterk beschadigde locale k. bekend.


Lit. Th. Jacobsen, The Sumerian Kinglist (AS 11, Chicago 1939). E. Sollberger (JCS 21, 279-291). I. J. Gelb, Two Assyrian Kinglists (JNES 13, 1954, 209-230). F. R. Kraus, Könige die in Zelten wohnten (Amsterdam 1965). J. J. Finkelstein (JCS 20, 1966, 95-118). [van Driel]


Register