Narcissus


Narcissus, invloedrijke vrijgelatene en privé-secretaris (ab epistulis) van keizer Claudius, in welke positie hij grote macht en enorme rijkdom verwierf. Hij was bij vele politieke moorden betrokken en ensceneerde ook de val van 's keizers derde gemalin Messalina (48 nC). Als beloning ontving hij hiervoor de eretekenen van de quaestuur; het ambt van quaestor was voor hem als vrijgelatene onbereikbaar. De relaties tussen N. en Claudius' volgende gemalin Agrippina waren slecht: als pleitbezorger van Messalina's zoon Britannicus werd hij terstond na Claudius' dood in 54 op bevel van Agrippina gearresteerd en tot zelfmoord gedwongen. [Pleket]Keizers Rome Lijst van Namen