Rex sacrorum

Rex sacrorum (offerkoning) of sacrificulus is de naam voor die romeinse priester op wie bij de afschaffing van het koningschap de sacrale functies van de vorst overgingen en die, evenals deze, zijn functie voor het leven bekleedde en onschendbaar was. Religieuze schroom liet wel de met dwingelandij vereenzelvigde en daarom gehate naam rex voortbestaan. De r.s. moest patriciër zijn en geboren uit een door confarreatio gesloten huwelijk, zoals ook zijn eigen huwelijk moest zijn. Zijn inauguratio vond plaats voor de comitia calata. Zijn ambt was onverenigbaar met een andere functie; het was hem zelfs verboden bij enig ander werk toe te zien. In rang stond hij onder de pontifex maximus, die hem benoemde, maar boven alle flamines. Voor het brengen van offers mocht hij, evenals de flamines en de Vestales, op een wagen door de stad rijden. Ook zijn vrouw, de regina, had bepaalde sacrale verplichtingen.


Lit. A. Rosenberg (PRE 1A, 721-726). - J. Marquardt, Römische Staatsverwaltung 3 (Leipzig 1878) 308-313. G. Wissowa, Religion und Kultus der Rönrer (München 1902) 504-507. [A. J. Janssen]


Register