Histiaeus

Histiaeus (Ἱστιαῖος), tiran van Milete ca. 500 vC. Tijdens de veldtocht van de perzische koning Darius tegen de Scythen (ca. 512 vC) bewees H. de Perzen belangrijke diensten, onder meer door zich te verzetten tegen een plan van de Grieken om de brug die Darius over de Donau had laten slaan, af te breken en aldus de terugtocht van het leger te bemoeilijken. Uit dank hiervoor ontving H. de thracische vestingstad Myrcinus in de buurt van Amphipolis ten geschenke, maar niet lang daarna werd hij door Darius, die hem niet vertrouwde, naar de perzische hoofdstad Susa ontboden als koninklijk adviseur. Intussen heerste Histiaeus' schoonzoon Aristagoras over Milete. Deze zou door H. vanuit Susa aangezet zgn tot het ontketenen van de ionische opstand (499-494). Toen Sardes door de opstandelingen verwoest was (498), werd H. op zijn eigen verzoek naar het krijgstoneel gezonden om te bemiddelen; door beide partijen gewantrouwd, slaagde hij er zelfs niet in zijn eigen belangen veilig te stellen. Na de val van Milete (494) en het einde van de opstand kon hij niet naar zijn vaderstad terugkeren. In 493 werd H. door de perzische satraap Artaphernes gevangen genomen en gekruisigd.


Lit. Herodotus, boeken 4, 5 en 6. - H. Swoboda (PRE 8, 2047-2050). - A. R. Burn, Persia and the Greeks (London 1962). [Nuchelmans]


Lijst van Namen