Hieros gamos

(Ἱερὸς γάμος) Van de twee bekendste relicten die in de griekse religie van dit primitieve gebruik over zijn, vinden we er een in de mythologie en een in de eredienst. In de Odyssee (3, 125-128) en in Hesiodus' Theogonie (969-974) wordt verteld dat Demeter zich verenigde met Iasion 'op een driemaal geploegd stuk land' en dat uit deze vereniging Plutus, de Rijkdom, sproot. In Athene behoorde het tot de riten van het Antestheriën(?)feest dat de βασίλιννα, de echtgenote van de ἄρχων βασιλεύς, zich op symbolische wijze met Dionysus verenigde. Of de h. ook een rol speelde in het ontstaan van de mysteriën van Eleusis, is aan twijfel onderhevig. In ruimere zin worden tot de h. ook wel gerekend liefdesverhoudingen en echtverbintenissen tussen goden met vruchtbaarheidsaspecten, bv. die tussen Zeus τέλειος en Hera τελεία, aan wie het jonge bruidspaar de προτέλεια offerde.

Lit. A. Klinz (PRE, Suppl. 6, 1935, 107-113). M. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion 1² (München 1955) 120-122. - A. Klinz, ΙΕΡΟΣ ΓΑΜΟΣ. Quaestiones selectae ad sacras nuptias Graecorum religionis et poeseos pertinentes (Diss. Halle 1933). [Nuchelmans]


mythen