Boreas

Boreas of Borras (Βορέας of - attisch - Βορρᾶς) heette bij de Grieken aanvankelijk elke uit noordelijke richtingen waaiende wind; later, bij de perfectionering van de windroos, werd de naam bij voorkeur voor de noordnoordoosten- of noordoostenwind gebruikt.

In de mythologie was B., evenals de windgoden Zephyrus en Notus, een zoon van de Titaan Astraeus en Eos. Hij werd gelocaliseerd in Thracië. Uit Attica, van de oevers van de Ilisus of van de Areopaag, schaakte hij Orithyia, de dochter van koning Erechtheus. Deze schonk hem verschillende kinderen. Hun dochter Chione huwde met Poseidon.

relief
Boreas, Toren der Winden
Haar zoon Eumolpus steunde de bewoners van Eleusis in hun strijd tegen Athene. Hun tweede dochter Cleopatra was gehuwd met koning Phineus (Argonauten). Hun zonen Zetes en Calaïs, de z.g. Boreaden, hielpen hun zwager Phineus door de Harpijen te verjagen. B. gold ook als verwekker van zeer snelle paarden.

De Atheners vereerden B. in het bijzonder omdat hij in 480 vC de perzische vloot voor Artemisium zware schade had toegebracht. De god werd afgebeeld als een grijsaard met zware baard, wijde mantel en vleugels, zo bv. op de toren der winden in Athene (Andronicus).

Lit. Herodotus 7, 189. Häbler/Wernicke (PRE 3, 730-730). [Suys-Reitsma/Nuchelmans]


mythen