Timotheus

muntTimotheus (Τιμόθεος) van Athene, belangrijk veldheer en politicus uit de eerste helft van de 4e eeuw vC, zoon van Conon, leerling en vriend van de redenaar Isocrates. T. keerde in 393 vC met zijn vader naar Athene terug, was vanaf 378 vC vele malen strateeg en won vele leden voor de in 377 gestichte tweede attische zeebond. In 375 veroverde hij o.m. Corcyra en behaalde een overwinning op de spartaanse vloot. In 374 of 373 werd hij echter door toedoen van Iphicrates en Callistratus afgezet, omdat hij een gunstige gelegenheid onbenut zou hebben gelaten om het wederom door de Spartanen belegerde Corcyra te ontzetten; slechts op voorspraak van invloedrijke buitenlandse vrienden, onder wie Iason van Pherae, ontging hij een veroordeling. Daarna bracht T., evenals vroeger zijn vader, enige tijd door in dienst van de perzische koning, die hij behulpzaam was bij de herovering van Egypte. Ca. 367 vC, na de val van Callistratus, keerde hij terug naar Athene en de volgende jaren werd hii opnieuw bij herhaling tot strateeg gekozen. Als zodanig steunde hij de opstandige perzische satraap Ariobarzanes, veroverde het door de Perzen bezette eiland Samos (365), waar 2000 attische kleruchen de gelegenheid kregen zich te vestigen, en bezette talrijke steden in Thracië en bij de Hellespont. In de attische bondgenotenoorlog (357-355) werd T., nadat Chabrias omgekomen was, samen met Iphicrates en Chares met het vlootcommando belast. Toen Iphicrates en T. een andere strategie kozen dan Chares, klaagde deze hen aan wegens verraad. T. werd veroordeeld tot een boete van 100 talenten, maar verkoos in ballingschap te gaan naar Chalcis, waar hij in 354 vC overleed. T., een rijke aristocraat met weinig sympathie voor de demos, was een kundig en moedig veldheer, een handig diplomaat, maar een eigenzinnig en kortzichtig politicus.


Lit. Xenophon, Hellenica 5-7. Pseudo-Demosthenes 49. Isocrates 15, 101-139. Nepos, Vita Timothei. - K. Klee (PRE 6A, 1324-1329). - P. Cloché, La politique étrangère d'Athènes 404-338 (Paris 1934).


Lijst van Namen