Optimates

Optimates, aanduiding voor een politieke groepering te Rome vooral in de laatste eeuw van de republiek. Bij de vervaging van de tegenstellingen tussen patriciërs en plebejers na beëindiging van de standenstrijd in de 3e eeuw vC kwam een nieuwe ambtsadel (nobiles) op, die in politiek opzicht uitgroeide tot een oligarchische bovenlaag. Zij vond haar kracht en rechtvaardiging voornamelijk in de onbetwiste machtspositie van de senaat en oefende door middel van deze een beslissende invloed uit op het staatkundig leven. Sedert de Gracchen (133-121 vC), die hun exclusieve positie aantastten, noemden de leden van deze 'senatoriale adel', die leefden uit een sterk bewustzijn van morele en maatschappelijke superioriteit en tegenover wie de nieuwe stand van de equites veelal in oppositie was, zich bij voorkeur o. In het begin van de 1e eeuw vC stonden zij in scherpe tegenstelling tot de vooruitstrevende populares, die grotendeels uit de lagere standen voortkwamen en waartoe o.a. Marius en Caesar behoorden. Dezen beschouwden de o., van wie Sulla en Cicero de voornaamste representanten waren, als een conservatieve kliek, die zij fel bestreden. Tussen beide groepen ontstond een kloof, die steeds dieper werd en uitmondde in de bloedige burgerstrijd waaraan de republiek ten onder ging. Na het einde van de burgeroorlogen gaven de o., die in sociaal opzicht hun voorrangspositie behielden en in economisch opzicht sterk stonden, hun strijd om de politieke macht op.


Lit. H. Strasburger (PRE 18, 773-798). Chr. Meier (PRE Suppl. 10, 1965, 550-615 s.v. Populares). [A. J. Janssen]


Register