Saturninus

Saturninus, cognomen in gebruik bij verschillende romeinse gentes. De voornaamste Saturninus is Lucius Appuleius Saturninus, volkstribuun in 103 en 101 vC. Hij wordt afgeschilderd als een vurig redenaar en een revolutionair democraat. Dat de senaat zijn taak als quaestor Ostiensis in 104 overdroeg aan Marcus Aemilius Scaurus verbitterde hem zeer. Saturninus streefde ernaar de sociale politiek van de Gracchen voort te zetten. Een van zijn wetten (103) wees land in Africa toe aan de veteranen van zijn medestander Marius; zijn lex de maiestate stelde een nieuwe quaestio perpetua in; een lex frumentaria, die de graanprijs verlaagde, staat eveneens op zijn naam. In 102 trachtte de censor Metellus Numidicus Saturninus en zijn partijgenoot Glaucia uit de senaat te weren. Van weerstand tegen hem getuigt ook een aanklacht (101) wegens krenking van een gezantschap van Mithridates. Tijdens zijn tweede volkstribunaat ijverde Saturninus voor de verkiezing van Marius tot consul voor 100. Zijn voorstellen tot het stichten van kolonies in Sicilië, Achaia en Macedonië en het vestigen van veteranen in Gallia Cisalpina stuitten op hevig verzet. Desondanks drukte hij zijn wetten door en wist zich bovendien tot volkstribuun voor 99 te doen kiezen. Ook de consulsverkiezingen voor dat jaar gingen met onlusten gepaard, waarbij Glaucia's mededinger Memmius werd vermoord. De equites, op wie Saturninus en Glaucia gesteund hadden, lieten hen in de steek, en toen de senaat het senatus consultum ultimum uitvaardigde, kwam het tot gevechten rond het Capitool, waarbij Marius zijn vroegere bondgenoot aanviel. Deze gaf zich over nadat hem een gerechtelijk onderzoek was toegezegd, maar werd desondanks door een groep equites omgebracht, waarna zijn vermogen werd geconfiskeerd en zijn wetten werden ingetrokken.


Lit. E. Klebs (PRE 2A, 261-269). - F. von der Muehll, De L. Appuleio Saturnino tribuno plebis (diss. Basel 1906). F. W. Robinson, Marius, Saturninus und Glaucia (Jenaer Historische Arbeiten 3, 1912). W. Schur, Das Zeitalter des Marius und Sulla (Klio, Beiheft 46, Leipzig 1942) 42, 84vv.


Lijst van Namen