Periander

kopPeriander (Περίανδρος), tiran van Corinthe (ca. 627 tot 587, of ca. 590-550 vC), zoon en opvolger van Cypselus, een van de Zeven Wijzen. Zijn regering kan als het hoogtepunt van de archaïsche geschiedenis van Corinthe beschouwd worden. P. zette de kolonisatiepolitiek van zijn vader voort (stichting van Potidaea en waarschijnlijk ook van Apollonia en Epidamnus) en maakte zich weer meester van Corcyra. Hij begunstigde Delphi en Olympia en trad als scheidsrechter op in het geschil tussen Athene en Mytilene over Sigeüm. Hij onderhield verder betrekkingen met Thrasybulus van Milete en Alyattes van Lydië en het feit dat zijn neef en opvolger de naam Psammetichus droeg, maakt het waarschijnlijk dat er ook met Egypte contacten bestonden. Handel, nijverheid en kunsten bloeiden onder zijn bewind. Als wetgever trad P. op tegen leegloperij en te grote weelde, hij beperkte de slavenarbeid en moedigde de boeren aan op hun land te blijven en niet naar de stad te trekken. Er wordt van hem verteld dat hij geen belasting wilde heffen, maar zich tevreden stelde met de markt- en havengelden. Als zijn zinspreuk gold μελέτη πᾶν ('Alles bedachtzaam').

Door sommigen is P. van wreedheid en machtsmisbruik beticht, maar het feit dat men hem naderhand als een van de Zeven Wijzen beschouwde, wijst er wel op dat de algemene waardering voor zijn bewind in de oudheid positief was. Ook thans wekt hij de indruk van een begaafd en verstandig, zij het misschien wat moralistisch bestuurder. Alle zoons van P. stierven voor hem, zodat zijn neef Psammetichus hem moest opvolgen.

De physiognomie van P. is ons enigszins bekend dank zij een herme uit de Muzenzaal in het Vaticaans Museum (romeinse copie naar een origineel uit de 1e eeuw vC?) en een kop uit de Ny Carlsberg Glyptothek in Kopenhagen (zie linksboven). Ook op het zevenwijzen-mozaïek uit het Nationaal Museum in Napels staat P. afgebeeld.


Lit. F. Schachermeyr (PRE 19, 704-717). - E. Will, Korinthiaka. Recherches sur l'histoire et la civilisation de Corinthe (Diss. Paris 1955). J. Ducat, Note sur la chronologie des Cypselides (Bulletin de Correspondance Hellénique 85, 1961, 418-425). H. Berve, Die Tyrannis bei den Griechen (München 1967) 19-27, 525-531. [Schouten]


Lijst van Namen