Octavius

Octavius, naam van de leden van de romeinse gens Octavia. Vermelding verdienen:

(1) Gnaeus Octavius, veldheer en staatsman. In 269 vC, tijdens de derde macedonische oorlog, maakte hij deel uit van een gezantschap naar Griekenland, waar hij het jaar daarop als praetor en vlootcommandant op Samothrace de verslagen koning Perseus gevangen nam. Na zijn triomf (167) bouwde hij uit de buit te Rome een Porticus Octavia. In 165 bekleedde O. het consulaat. Als lid van een gezantschap naar het Oosten (163-162) hielp hij na de dood van koning Antiochus IV Epiphanes de zaken in Syrië regelen, maar hij werd in Laodicea vermoord.


Lit. F. Münzer (PRE 17, 1810-1814).


(2) Marcus Octavius. Naar verluidt sprak hij in 133 vC uit eigenbelang zijn veto uit tegen de akkerwet van zijn vriend en collega in het volkstribunaat Tiberius Gracchus, waarna hij door deze werd afgezet. Op verzoek van zijn moeder Cornelia zag Gaius Gracchus. In 123 van een verdere bestraffing af door zijn voornemen op te geven om te doen bepalen dat een afgezet ambtenaar niet meer naar een ambt zou mogen dingen.


Lit. F. Münzer (PRE 17, 1820-1822). - D. C. Earl, M. Octavius. trib. pleb. 133 B.C., and His Successor (Latomus 19, 1960, 657-669).


(3) Gnaeus Octavius, kleinzoon van bovengenoemde Octavius en partijgenoot van Sulla. Als consul verzette hij zich in 87 vC tegen de plannen van zijn collega Cinna om de Italiërs, die het romeinse burgerrecht hadden gekregen, over alle 35 tribus te verdelen en de verbannen aanhangers van Marius terug te roepen. Nadat Cinna, die afgezet was, met intussen geworven troepen het beleg om Rome had geslagen, gaf Octavius tenslotte de stad aan hem over. Gezeten op een sella curulis, omdat hij het een consul onwaardig vond de stad te verlaten, werd hij daarbij gedood.


Lit. F. Münzer (PRE 17, 1814-1818).


(4) Gaius Octavius, geboren uit een rijke ridderlijke familie te Velitrae, voerde na zijn praetuur in 61 vC als stadhouder van Macedonia een uitstekend bewind. Uit zijn eerste huwelijk met Ancharia werd Octavia maior geboren; zijn tweede vrouw, Caesars nicht Atia, schonk hem Octavia minor en Gaius, de latere keizer Augustus. Hij overleed te Nola in 59 of 58 vC. Velleius Paterculus (2, 59, 2) beschrijft hem als gravis, sanctus, innocens, dives (ernstig, onkreukbaar, onbaatzuchtig, rijk).


Lit. F. Münzer (PRE 17, 1806-1808). [A. J. Janssen]


Lijst van Namen