Vibius


Vibius, naam van een romeinse, waarschijnlijk uit Zuid-ltalië afkomstige, gens, waarvan sinds de 3e eeuw vC leden vermeld worden. De bekendste zijn:

(1) Gaius Vibius Pansa Caetronianus; zie Vibius.

(2) Gaius Vibius Marsus, consul suffectus in 17 nC en het jaar daarop legaat van Germanicus in het Oosten, vanwaar hij na diens dood Agrippina naar Rome begeleidde. Van 27 tot 30 was hij proconsul in Africa. In 37 wegens majesteitsschennis aangeklaagd, ontkwam hij dank zij de dood van keizer Tiberius aan een terechtstelling. Onder Claudius streed V. als legaat van Syria (42-45) tegen de Parthen.

Hij was een vijand van koning Herodes Agrippa I en stond bekend als een zeer beschaafd man.


Lit. R. Hanslik (PRE 8A, 1973-1975).


(3) Lucius Vibius Sabinus, vader van keizerin Vibia Sabina, de gemalin van Hadrianus, en haar zuster Vibia Matidia.


(4) Gaius Vibius Maximus klom via militaire prefecturen in Syria en Dalmatia ca. 101 op tot praefectus annonae te Rome en was van 103 tot 107 prefect van Egypte. Waarschijnlijk werd hij hierna aangeklaagd wegens afpersing. Hij was bevriend met Martialis en Statius, die V. zijn Silvae 4, 7 wijdde. Uit het slot hiervan kan men opmaken dat V. een algemene geschiedenis schreef, die uittreksels uit Sallustius en Livius bevatte, met wie hij in bondigheid wedijverde.


Lit. R. Hanslik (PRE 8A. 1975-1977). - R. Syme, C. V. Maximus, Prefect of Egypt (Historia 6, 1957, 480-487). P. White, V. Maximus, the Friend of Statius (Historia 22, 1973, 295-301). F. Delarue, Un ami méconnu de Stace, V. Maximus (Siculorum Gymnasium 19 1976, 173-203). [A.J. Janssen]


(5) Vibius Sequester, in de 4e of 5e eeuw nC levende auteur van een geografisch lexicon op (een gedeelte van) de gedichten van Vergilius, Lucanus, Silius (boek 4) en Ovidius (Metamorphosen 3 en 15, Fasti 4) met de titel De fluminibus fontibus lacubus nemoribus paludibus montibus gentibus per litteras, waarbij de schrijver blijkens het behandelde materiaal gebruik heeft gemaakt van toentertijd in omloop zijnde, van commentaar voorziene bloemlezingen van de genoemde dichters. Als ordeningsprincipe is, behalve de indeling in categorieën die blijkt uit de titel, bij de verklaring van de individuele aardrijkskundige namen per categorie een alfabetische volgorde aangehouden.


Lit. Uitgave: P. Parroni, Vibii Sequestris De fluminibus fontibus lacubus etc. (Milaan 1965). R. Gelsomino, V.S. (Leipzig 1967). W. Strzelecki (PRE 8A, 2457-2462). GRL 4, 2, 120-122. A. Püschel, De Vibii Sequestris libelli geographici fontibus et compositione (Diss. Halle 1907). [Brouwers]


(6) Gaius Vibius Trebonianus Gallus, zie Trebonianus.


(7) Gaius Vibius Afinius Gallus Veldumnianus Volusianus, zie Volusianus.


Keizers Rome Lijst van Namen