Philippus

Philippus (Φιλίππος), veel voorkomende griekse eigennaam. De bekendste dragers van de naam zijn vijf koningen van Macedonië (1-5) en twee koningen van Syrië (6-7).


(1) Philippus I, koning van Macedonië in de tweede helft van de 7e of eerste helft van de 6e eeuw vC, de derde vorst uit de dynastie der Argeaden. Over zijn regering is niets bekend.


munt(2) Philippus II, koning van Macedonië van 359 tot 336 vC, ca. 382 vC geboren als jongste zoon van koning Amyntas III en Eurydice. In 359 vC, toen Macedonië geteisterd werd door invallen van Illyriërs en Thraciërs en door interne twisten om de troonopvolging, wist Philippus de buitenlandse en binnenlandse vijanden te verslaan en zo het koningschap te verwerven over een verenigd en rustig Macedonië. Hij bouwde allereerst een goed getraind, loyaal leger op, waarin zwaargewapende infanteristen en cavalerie hecht samenwerkten bij offensieve acties. Steunend op dit leger en gebruik makend van de zwakte van Athene, dat in 355 vC zijn tweede zeebond uiteen zag vallen (Bondgenotenoorlog) en financieel aan de grond zat, bedreef hij vanaf 357 expansie in zowel oostelijke als zuidelijke richting. In het oosten werden eerst de chalcidische stedenbond (Olynthus), het atheense steunpunt Amphipolis en de thracische goudmijnen (Pangaeus, Philippi) zijn prooi, vervolgens de griekse steden die de Hellespont en de Propontis en daarmee de atheense korentoevoer uit de Zwarte Zee controleerden; in zuidelijke richting wist hij door deel te nemen aan de derde heilige oorlog in 346 vC het lidmaatschap te verwerven van de delphische amphictyonie en daarmee een sterke positie in Midden-Griekenland.

Intussen had hij het grootste deel van Oost-Thracië aan zijn rijk toegevoegd en zijn greep op Thessalië verstevigd, dat hem in 344 of 342 tot archont benoemde. Als lid van de amphictyonie liet hij zich in 339 de opdracht verlenen om een strafexpeditie tegen de Locriërs van Amphissa uit te voeren: daarmee kreeg hij vaste voet ten zuiden van de Thermopylen-pas. In de oorlog tegen Amphissa zag Philippus zich weldra geconfronteerd met een griekse coalitie, die Philippus' grote tegenspeler, de atheense staatsman en redenaar Demosthenes, na een langdurig diplomatiek offensief had weten te vormen. In augustus 338 versloeg de Macedoniër tenslotte de verbonden griekse legers bij Chaeronea, waarmee een einde kwam aan de vrijheid en onafhankelijkheid van de griekse stadstaten.

Na zijn overwinning trad Philippus mild op, met name tegen Athene, dat wel zijn zeebond verloor, maar voor het overige met Philippus een voordelige vrede sloot (Phocion). Op Philippus' initiatief werd in 338 de z.g. corinthische bond opgericht, waarin alle griekse staten lid werden; deze belichaamde de algemene vrede die door die staten onderling gesloten werd. De bond sloot een bondgenootschap met Philippus; in 337 kreeg hij als gevolmachtigd opperbevelhebber de opdracht een oorlog tegen de Perzen te beginnen, die als wraakoefening voor de aanval van de Perzen in 480 vC moest gelden. De atheense publicist Isocrates, een van de bekendste medestanders van Philippus in Athene, zag daarmee een reeds jarenlang gekoesterde wens in vervulling gaan. Reeds in 336 vC trokken macedonische troepen de Hellespont over. Voorlopig ontsprongen de Perzen echter nog de dans; in de zomer van datzelfde jaar werd Philippus, tijdens de bruiloft van zijn dochter Cleopatra met Alexander van Epirus, vermoord, vermoedelijk op instigatie van zijn verstoten echtgenote Olympias, die een complot smeedde met een aantal opstandige macedonische edelen. Philippus' zoon Alexander de Grote zette de expeditie tegen de Perzen enkele jaren later voort.

Philippus II was een even briljant politicus en diplomaat als veldheer; over zijn karakter en persoonlijkheid oordeelt men in het algemeen minder gunstig.


Lit. F. Geyer (PRE 19, 2266-2303). - A. Momigliano, Filippo il Macedone (Florence 1934). F. Wüst, Philipp II. von Makedonien und Griechenland in den Jahren von 346 bis 338 (München 1938). Philippus Cloché, Un fondateur d'empire, Philippe II, roi de Macédoine (Saint-Étienne 1955). D. Kienast, Philipp II. von Makedonien und das Reich der Achaimeniden (Abhandlungen der Marburger Gelehrten Gesellschaft 1971, 6. München 1973). G. Cawkwell, Philip of Macedon (London 1979). M.B. Hatzopoulos/L.D. Loukopoulos edd., Philip of Macedon (ib. 1981).


(3) Philippus III, koning van Macedonië van 323 tot 317 vC, bijgenaamd Arridaeus.


(4) Philippus IV, koning van Macedonië in 297 vC, zoon van Cassander en Thessalonice. Hij volgde zijn vader bij diens dood op, maar overleed reeds enkele maanden later. Hij werd opgevolgd door zijn minderjarige jongere broers Antipater en Alexander V.


munt(5) Philippus V, koning van Macedonië van 221 tot 179 vC, zoon van de macedonische koning Demetrius II (239-229 vC). Bij zijn troonsbestijging was de positie van het macedonische rijk in de hellenistische wereld vrij sterk; Macedonië had vaste voet in Griekenland via het leiderschap van een sterke coalitie van griekse steden en stedenbonden; onder de laatste is vooral de achaeïsche bond te noemen; de aetolische bond daarentegen was Macedonië's grote tegenstrever. In Carië, op de kust van Klein-Azië, had Philippus' voorganger Antigonus Doson een sterke macedonische invloedssfeer geschapen. Aan de illyrische kust, langs de Adriatische Zee, had Rome zich weliswaar sedert 229 vC een soort protectoraat verworven, maar een reële dreiging leek daarvan nog niet uit te gaan voor Macedonië. Niettemin sloot Philippus in 215 een alliantie met Hannibal, die toen in de tweede punische oorlog in een strijd op leven en dood met Rome gewikkeld was. Bij ontstentenis van een vloot beperkte Philippus zich in de eerste macedonische oorlog (215-205) tot de bestrijding, niet van Rome zelf, maar van Rome's bondgenoot in Griekenland, de aetolische bond. Deze oorlog tastte de status quo nauwelijks aan. Het illyrische protectoraat van Rome bleef grotendeels bestaan. Na 205 wierp Philippus zich op de vlootbouw en, op basis daarvan, op penetratie in de Aegeïsche Zee; via een geheim verbond met Antiochus III van Syrië zou hij zich, na de dood van de egyptische koning Ptolemaeus IV in 204, van de Aegeïsche Zee als zijn invloedssfeer verzekerd hebben. Rhodus en Pergamum voelden zich daarop bedreigd en wisten Rome zover te krijgen dat het Philippus in de tweede macedonische oorlog (200-197 vC) vernietigend versloeg bij Cynoscephalae in Thessalië; Philippus verloor zijn invloed en bezittingen in Griekenland en Klein-Azië alsmede zijn vloot. Macedonië's macht was daarmee gebroken. Toen Rome in 192 plotseling bedreigd werd door Antiochus III en de aetolische bond, heeft het Philippus nog de hand boven het hoofd gehouden tegenover de Aetoliërs, maar een grootmacht mocht Macedonië niet meer worden. Philippus richtte zich in zijn laatste jaren vooral op de politiek onschuldige strijd tegen vijandige stammen ten noorden van Macedonië.

In 179 vC overleed hij te Amphipolis.

Het is niet aannemelijk dat Rome zich uit defensieve overwegingen in het macedonische avontuur stortte. Veeleer was Rome bewust uit op expansie en wist het handig gebruik te maken van en positie te kiezen in het geruzie tussen Philippus cum suis enerzijds en de Aetoliërs, Rhodus, Pergamum en ook Athene anderzijds. De romeinse geschiedschrijving schroomde niet om in strijd met de waarheid of de waarschijnlijkheid bepaalde griekse steden, o.a. Athene, als bondgenoten van Rome voor te stellen: als Philippus deze dan bedreigde, moest Rome wel voor hen opkomen; een fraaie casus belli was zo altijd wel te vinden. Philippus V was een knap militair, maar te onevenwichtig om een groot politicus te zijn.


Lit. F. Geyer (PRE 19, 2303-2331). - F. W. Walbank, Philip V of Macedon (Cambridge 1940). E. Will, Histoire politique du monde hellénistique 2 (Nancy 1967) 59-152, 204-214. [Pleket]


munt(6) Philippus I Epiphanes Philadelphus van Syrië heerste van 94 tot 83 vC over een deel van het stervende Seleucidenrijk. Hij was de tweede zoon van Antiochus VIII en een tweelingbroer van Antiochus XI; samen met deze laatste zette hij na de dood van Seleucus VI (95) de strijd tegen Antiochus X voort. Hoewel beiden in 94 door deze verslagen werden, wist Philippus zich samen met een jongere broer, Demetrius III, in een deel van Syrië te handhaven. Ca. 88 vC kreeg hij echter onenigheid met Demetrius, die door hem overwonnen werd en in parthische gevangenschap belandde. In 87 moest Philippus zich, verdreven door zijn jongste broer, Antiochus XII, in Cilicië terugtrekken, waar hij in 83 vC overleed.Lit. Philippus Treves (PRE 19, 2552-2554).


(7) Philippus II, laatste koning van het Seleucidenrijk, zoon van Philippus. Vanuit Cilicië, waarheen hij in 87 met zijn vader gevlucht was, verdreef Philippus met arabische hulp in 66 vC Antiochus XIII uit Antiochië en liet zich tot koning kronen. Zijn heerschappij was echter slechts van korte duur. In de winter 64/63 verbleef de romein Pompeius in Antiochië, zette Philippus af en richtte de romeinse provincie Syria op.


Lit. Philippus Treves (PRE 19, 2554-2558). [Nuchelmans]


Lijst van Namen