Griekse auteurs, wetenschapslui, stromingen en literaire termen


A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z

 
Academiefilosofische school in Athene gesticht door Plato
Achaeusatheens tragediedichter (5e eeuw vC)
Achilles Tatiusromanschrijver uit Alexandrië (2e eeuw n.C.)
Acronarts (5e eeuw v.C.)
Acrostichongedicht waarvan de beginletters van elk vers een woord vormen
Acusilaüs van Argosgrieks prozaschrijver van mythen (500 vC)
Adoniusgriekse versregel
Adrastusgrieks peripatetisch wijsgeer (2e eeuw vC)
Aelianus Tacticusschrijver van leerboek over taktiek (2e eeuw n.C.)
Claudius Aelianusschrijver uit Praeneste over retorica (175-235 n.C.)
Aeneas Tacticus1e griekse schrijver over krijgswetenschappen (4e eeuw v.C.)
Aenesidemussceptisch filosoof van Cnossus (1e eeuw v.C.)
Aeschylustragediedichter uit Eleusis (525 - 456 v.C.) (1 v.d. grote drie)
Aesopusfabeldichter 6e eeuw v.C.
Aëtiusschrijver over filosofische leerstukken (100 n.C.)
Agatharchidesgrieks geleerde (2e eeuw v.C.)
Agathemerusgrieks geograaf (ca. 400 nC)
Aethiopisgrieks gedicht v.d.epische cyclus
Agathontragediedichter uit Athene (448 - 400 v.C.)
Albinusplatonisch wijsgeer (2e eeuw n.C.)
Alcaeuslyrische dichter uit Lesbus (630 - 580 v.C.)
Alcaeusdichter van de oude komedie
Alcaeusepigrammendichter (200 v.C.)
Alcidamasredenaar en sofist (4e eeuwv.C.)
Alciphronschrijver v.brieven uit de 2e eeuw nC
Alcmaeongrieks arts en wijsgeer (ca.500 vC)
Alcmanlyrisch dichter (tweede helft van de 7e eeuw vC)
Alexander de Aetoliërdichter van tragedies (ca.280 vC)
Alexander Polyhistor veelschrijver en taalgeleerde (1e eeuw vC)
Alexander van Aphrodisias peripatetisch wijsgeer (ca.200 nC)
Alexander Numenius beroemd leraar der welsprekendheid (2e eeuw nC)
Alexander van Abonutichus stichter v.eredienst voor Asclepius (2e eeuw nC)
Alexisdichter van de z.g. Midden-Komedie (375-270 vC)
Alexander-romanromans over Alexander de Grote (2e eeuw nC-3e eeuw nC)
Alypiusgrieks auteur over muziek (4e eeuw nC)
Ammonius Saccasneoplatoons filosoof (175-242 nC)
Amphibrachysgriekse versvoet
Amphisgrieks dichter van de Midden-Komedie
Anacreonlyrische dichter (ca.570-ca. 485)
Anapestgriekse versmaat
Anaxagorasgrieks wijsgeer, astronoom en mathematicus (500-428 vC)
Anaxandridesdichter van de z.g. Midden-Komedie (4e eeuw vC)
Anaxarchusgrieks wijsgeer (4e eeuw vC)
Anaxilasdichter van de z.g. Midden-Komedie (4e eeuw vC)
Anaximanderionische natuurfilosoof en astronoom (610-546 vC)
Anaximenes van Miletegriekse natuurfilosoof (585-525 vC)
Anaximenes van Lampsacusgriekse geschiedschrijver en leraar in welsprekendheid (2e helft 4e eeuw vC)
Anonymus Seguerianusauteur v.leerboek over retorica (3e eeuw nC)
Anthologiabloemlezing uit literaire werken
Antimachusdichter en geleerde (ca. 400 vC)
Antiochus van Ascalongrieks filosoof van de Academie (ca. 120-68 vC)
Antipater van Tarsussoïcijns wijsgeer (ca. 150 vC)
Antipater van Sidongrieks epigrammendichter (eind 2e eeuw vC)
Antipater van Thessalonicagrieks epigrammendichter (eind 1e eeuw vC)
Antiphanesdichter van de z.g. Midden-Komedie (4e eeuw vC)
Antiphilusgrieks epigrammendichter
Antiphonsofist en uitlegger van dromen (5e eeuw vC)
Antisthenes grieks wijsgeer, leerling van Socrates (455-365 vC)
Antoninus Liberalisgrieks schrijver over mythologie (2e eeuw nC)
Antonius Diogenes auteur van een fantastisch reisverhaal (ca. 100 nC)
Anyte van Tegeaarcadische dichteres (3e eeuw vC)
Apellicon rijke bibliofiel (ca. 100 vC)
Aphthoniusgriekse retoricaleraar (ca. 400 nC)
Apion alexandrijns grammaticus en geleerde (1e eeuw nC)
Apiongrieks-christelijk schrijver (ca.190 nC)
Apocrief term gebezigd voor geschriften, waarvan de oorsprong onbekend of verkeerd aangegeven was
Apollinaris van Hierapolisapologeet (2e eeuw nC)
Apollinaris van Laodiceabisschop van Laodicea (ca. 310-390)
Apollodorus van Carystusdichter van de z.g. Nieuwe Komedie (3e eeuw vC)
Apollodorus van Alexandriëarts en geleerde (begin 3e eeuw vC)
Apollodorus van Atheneveelzijdig geleerde (ca. 180-115vC)
Apollodorus van Pergamumberoemde leraar der welsprekendheid (ca. 104-22vC)
Apollonidesgriekse epigrammendichter (1e eeuw nC)
Apollonius van Citiumgriekse arts uit de empirische school (1e eeuw vC)
Apollonius Dyscolusgrammaticus (2e eeuw nC)
Apollonius Molongriekse redenaar en leraar der welsprekendheid (1e eeuw vC)
Apollonius van Pergegrieks wis- en sterrekundige (260-190 vC)
Apollonius Rhodiusepisch dichter en filoloog (3e eeuw vC)
Apollonius Sophistagrammaticus (ca. 100 nC)
Apollonius van Tyananeopythagoreïsch filosoof en magiër (1e eeuw 100 nC)
Apologetenchristelijke schrijvers v.e.verdediging van het geloof (2e-3e eeuw nC)
Apologieverdedigingsrede van Socrates
Apostolische Vaderschristelijke schrijvers die de apostelen zelf nog zouden hebben gekend
Appianusgeschiedschrijver (2e eeuw nC)
Apsinesgriekse retoricaleraar in Athene (3e eeuw nC)
Arabianuschristelijk auteur (2e/3e eeuw nC)
Aratusdichter (315-240 v.C.)
Arcesilaüs van Pitanegriekse wijsgeer, vader v.d. Midden-Academie (315-240 vC)
Archelaüs v.Athenegriekse wijsgeer (5e eeuw vC)
Archestratusdichter van een gastronomisch leerdicht (4e eeuw v.C.)
Archias, Aulus Liciniusgrieks dichter van epigrammen (1e eeuw vC)
Archilochuslierdichter (midden 7e eeuw vC)
Archimedesgrootste wiskundige en werktuigbouwkundige v.d.oudheid (287-212 vC)
Archippusgriekse dichter v.d.Oude Komedie (5e eeuw vC)
Arctinusepische dichter (8e eeuw vC?)
Archytasgriekse wijsgeer en wiskundige (1e helft 4e eeuw vC)
Aretaeusgriekse arts uit Cappadocië (1e/2e nC)
Arionhalflegendarische dichter en zanger (eind van de 7e eeuw vC)
Ariphronhymnendichter (eind van de 5e eeuw vC)
Aristaenetusauteur van gefingeerde brieven (5e eeuw nC)
Aristarchus van Tegeatoneeldichter (5e eeuw vC)
Aristarchus van Samoswis- en sterrekundige (ca. 310-ca. 230)
Aristarchus van Samothraceeen van de knapste alexandrijnse filologen (2e eeuw vC)
Aristeashalf-legendarische, half-historische schrijver v.epos (midden van de 7e eeuw vC)
Aristeasvermeende auteur over ontstaan van Septuagint
Publius Aelius Aristidesgriekse sofist en retor (ca.120 - 189 nC)
Aristides van Miletegriekse auteur van erotische verhalen (ca.100 vC)
Aristides Quintilianusgriekse musicoloog (3e/4e eeuw nC)
Aristides van Athenegriekse apologeet (2e eeuw nC)
Aristippusgriekse wijsgeer, stichter v.Cyrenaïsche school (ca.435 - 360 vC)
Aristo van Chiusgriekse wijsgeer v.d.cynische school (ca.250 vC)
Aristo van Iulisgriekse wijsgeer v.d.peripatetische school (ca.225 vC)
Aristo van Cosgriekse wijsgeer v.d.peripatetische school (ca.200 vC)
Aristo van Pellagriekse apologeet (ca.140 nC)
Aristobuluseen van de z.g. Alexander-historici
Aristonicusfiloloog en taalgeleerde (1e eeuw v.C.)
Aristonoüscorinthisch lierdichter (3e eeuw v.C.)
Aristophanes van Athenegrootste griekse blijspeldichter (ca. 445 tot kort na 388)
Aristophanes van Byzantiumberoemd alexandrijns filoloog en taalkundige (ca. 257-180)
Aristoteleseen der grootste geleerden en wijsgeren (384-322 vC)
Aristotelismefilosofische stroming
Aristoxenusperipatetisch wijsgeer en belangrijkste muziektheoreticus v.d. Oudheid (4e eeuw v.C.)
Arius Didymusstoïcijns wijsgeer (1e eeuw v.C.)
Arrianusgeschiedschrijver (ca. 95 -ca.175)
Artapanusjoods-alexandrijns geschiedschrijver (voor 80 vC)
Artemidorus1. griekse geograaf (100 vC) 2. droomuitlegger (2e eeuw nC)
Asclepiadenbedienaren van de Asclepius-cultus
Asclepiades van Samosberoemde epigrammendichter (ca. 300 vC)
Asclepiades van Prusainvloedrijke en zeer geziene arts (1e eeuw n.C.)
Asclepiades van Myrleafiloloog, geograaf en historicus (ca. 100 vC)
Asclepiodotusauteur over de krijgskunde (1e eeuw vC of nC)
Asianismestijlrichting met effectbejag
Asius v.Samosgriekse dichter (7e/6e eeuw vC)
Aspasiusperipatetisch wijsgeer (2e eeuw nC)
Astydamasnaam van 2 griekse tragici (4e eeuw vC)
Athanasiuskerkvader (Alexandrië ca. 295-373)
Athenaeuswerktuigkundige (2e of 1e eeuw vC)
Athenaeus van Attaliaarts (1e eeuw vC of nC)
Athenaeus van Naucratisveelweter en compilator (3e eeuw nC)
Athenagoraschristelijk apologeet (2e eeuw nC)
Atthisaantal monografieën over de locale geschiedenis van Attica
Atticismebelangrijke stroming waarin men terugkeerde naar de stijl v.d.Attische prozaschrijvers
Attische redenaarsletterkundige canon (lijst) van de 10 beste
Autolycusgriekse wis- en sterrekundige (ca.300 vC)
 
Babriusfabeldichter (2e eeuw n.C.)
Bacchiusgriekse muziekleraar (4e eeuw n.C.)
Bacchylidesjongste van de 3 grote dichters van koorlyriek (5e eeuw v.C.)
Barnabaschristelijk schrijver van een brief en een evangelie
Basilius van Ancyrabisschop en schrijver (4e eeuw n.C.)
Basilius van Caesareakerkvader (ca. 330-379)
Batrachomyomachiaklein grieks epos (eerste helft 5e eeuw vC)
Berossusbabylonische priester van Bel, geschiedschrijver (3e eeuw v.C.)
Bianorgriekse epigrammendichter (1e eeuw nC)
Bijbelheilig boek, bestaande uit het Oude en Nieuwe Testament
Bilitisnaam v.e.gefingeerde griekse dichteres
Biografiebeknopte karakterisering van een beroemd persoon
Bion van Abderawiskundige en wijsgeer (ca. 400 vC)
Bion van Borystheneswijsgeer (eerste helft van de 3e eeuw vC)
Bion van Phlossadichter v.bucolische poëzie (ca. 100 vC)
Bitongriekse auteur van tractaat over geschut (ca.200 vC)
Boethus1. wijsgeer v.d.Midden-stoa (2e eeuw vC)
2. peripatetisch wijsgeer (1e eeuw vC)
Briefbeschrijving van normale brieven en briefliteratuur
Bucolische poëzieherderspoëzie bezingt het leven en de liefde v.mensen op het land
 
Caecilius van Caleacteretor en literair criticus v.joodse afkomst (1e eeuw vC)
Calliasgrieks dichter van de Oude Komedie (5e eeuw vC)
Callias van Syracusegrieks geschiedschrijver (4e eeuw vC)
Callimachusgeleerde en dichter (ca. 310 -ca. 240 vC)
Callinusoudste ons bekende griekse dichter v.elegieën (eerste helft 7e eeuw vC)
Callippusbelangrijkste griekse astronoom (370-300 vC)
Callisthenesgeschiedschrijver (ca. 370-327)
Callistratusalexandrijns grammaticus (2e eeuw vC)
Callistratussofist (3e eeuw vC)
Carneadesgriekse wijsgeer (214-129 vC)
Cassius Dio Cocceianusgeschiedschrijver (ca. 155-235 nC)
Cassius Iatrosophistaarts en schrijver (3e eeuw nC)
Cebesleerling van Philolaüs en Socrates (ca. 410 vC)
Celsusplatonisch filosoof (ca. 180 nC)
Centogedicht dat opgebouwd is uit verzen of versgedeelten v.vroegere bekende gedichten
Chaeremon1. griekse tragediedichter (4e eeuw vC) 2. stoïcijns wijsgeer (1e eeuw nC)
Chaerephonbewonderaar van Socrates (5e eeuw cC)
Chamaeleonperipatetisch wijsgeer (340-270)
Chares gnomicusgrieks moraliserend dichter (ca. 300 vC)
Charitonromanschrijver (1e of 2e eeuw nC)
Charongrieks geschiedschrijver (5e eeuw vC)
Chionidesattisch komediedichter (5e eeuw vC)
Choerilus van Athenetragediedichter (6e-5e eeuw v.C.)
Choerilus van Samosepisch dichter (tweede helft van de 5e eeuw vC)
Choerilus van Iasusvleierig hofdichter v.Alexander de Grote
Choliambeiambische trimeter waarvan de laatste iambe door een trochaeus vervangen is
Chrestusgrieks beroemd leraar der welsprekendheid in Athene (2e eeuw nC)
Chrysippus van Soligrieks wijsgeer (280-205 vC)
Chorizontesgeleerden volgens wie Homerus alleen de Ilias heeft gedicht
Cleanthesstoïsch grieks wijsgeer (330-323 vC)
Clearchus van Soliperipatetisch grieks wijsgeer (340-290 vC)
Clemens Romanus4e bisschop van Rome (1e eeuw n.C.)
Clemens van Alexandriëchristelijk schrijver (ca. 150-ca.210)
Cleobulus van Lindustiran en schrijver, een v.d.7 wijzen (7e-6e eeuw vC)
Cleomedesgrieks sterrekundige (1e/2e eeuw nC)
Cleonidesgrieks muziektheoreticus (2e eeuw nC)
Clitarchuseen van de z.g. Alexanderhistorici (4e eeuw vC)
Clitomachusgrieks wijsgeer v.d.Midden-Academie (187-110 vC)
Colotesepicuristisch grieks wijsgeer (ca.300 vC)
Conon van Samosgrieks wis- en sterrekundige (3e eeuw vC)
Conongrieks mythograaf (1e eeuw vC)
Consolatiotroostgeschrift
Coraxredenaar (eerste helft van de 5e eeuw vC.)
Corinnagriekse lyrische dichteres
Crantorwijsgeer van de Oude Academie (ca. 335- ca.275)
Crates van Atheneattische komediedichter (midden v.d.5e eeuw vC.)
Crates van Thebecynisch wijsgeer (ca. 365-285)
Crates van Thriawijsgeer v.d.Oude Academie (3e eeuw v.C.)
Crates van Tarsuswijsgeer v.d.Midden-Academie (2e eeuw v.C.)
Crates van Mallusfiloloog en grammaticus (2e eeuw v.C.)
Cratinusattische komediedichter (490- ca.421)
Cratippusgeschiedschrijver (5e eeuw v.C.)
Cratylusgrieks wijsgeer (5e eeuw v.C.)
Creophylusepische dichter (7e eeuw vC)
Crinagorasgriekse epigrammendichter (1e eeuw vC)
Critovriend van Socrates (5e eeuw vC)
Critolaüsperipatetisch filosoof (1e helft 2e eeuw vC)
Ctesiasarts en schrijver over Indië (405-? vC)
Ctesibiusknap werktuigbouwkundige (3e eeuw vC)
Cyniciaanhangers van de cynische wijsbegeerte (5e eeuw vC-6e eeuw nC)
Cyrenaicifilosofische school (5e eeuw vC-3e eeuw vC)
Cyrillus van Jeruzalemvroegchristelijke schrijver (ca. 313-387 nC)
Cyrillus van Alexandriëvroegchristelijke schrijver en patriarch van Alexandrië (gest. 444 nC)
 
Dactylusgriekse versmaat
Damon van Athenesofist en muziektheoreticus (5e eeuw vC)
Damon van SyracusePythagoreïsch wijsgeer (4e eeuw vC)
Demetrius Lacongrieks epircureïsch wijsgeer (1e eeuw vC)
Demetrius Cynicusgrieks cynisch wijsgeer (1e eeuw vC)
Demetriusonbekende auteur v.e.belangrijk tractaat 'Peri hermeneias'
Demetrius Ixiongrammaticus (2e eeuw vC)
Demetrius van Magnesiageleerde (1e eeuw vC)
Demetrius van Scepsisgeleerde (ca. 200-130)
Demetriusjoodse geschiedschrijver (3e eeuw vC)
Demetrius van Callatishistoricus en geograaf (ca. 200 vC)
Demetrius van Apameaarts (ca. 100 vC)
Democedesberoemd arts (2e helft 6e eeuw vC)
Democritusgrieks wijsgeer, grondlegger van het Atomisme (ca. 460-ca.400 vC)
Demonaxgrieks cynisch wijsgeer (2e eeuw nC)
Dexippusgrieks staatsman en geschriedschrijver (3e eeuw vC)
Diaeresisadempause in versmaat
Diagorasgriekse lierdichter (5e eeuw vC)
Dialecticafilosofische methode, logica
Dialooggesprek, tweespraak, literair genre
Diatribelos gecomponeerde populaire voordracht, literair genre
Dicaearchusgrieks wijsgeer en geleerde, leerling van Aristoteles (ca. 340-ca.280 vC)
Dictysgefingeerde auteur v.e.Ἐφημερὶς τοῦ Τρωικοῦ πολέμου (Dagboek v.d.trojaanse oorlog)
Didascalieinstuderen van een koor
Didymus Chalcenterusbelangrijkste griekse filoloog v.d.1e eeuw vC
Didymus Claudiusgrammaticus (1e eeuw nC)
Didymus de blindealexandrijns theoloog (ca. 313-398)
Dinarchusredenaar (4e eeuw v.C.)
Dio Cocceianus van Prusa Chrysostomusgriekse redenaar en wijsgeer (ca.40-120 nC.)
Dioclesberoemd grieks arts (4e eeuw v.C.)
Diodorus Cronusgrieks wijsgeer uit de school van Megara (ca.300 v.C.)
Diodorus van Sinopeblijspeldichter (3e eeuw vC)
Diodorus Siculusgeschiedschrijver (1e eeuw vC)
Diogenianusgrammaticus (2e eeuw nC)
Diogenes van Apolloniaionische natuurfilosoof (ca.460-390 vC)
Diogenes Laërtiusbiograaf (3e eeuw nC.)
Diogenes van Oenoandaepicureïsch wijsgeer (2e eeuw nC)
Diogenes van Seleucia (Babylon)stoïcijns wijsgeer (240-150 vC)
Diogenes van Sinopeberoemd cynisch wijsgeer (400-325 vC)
Dionysius van HalicarnassusGeschiedschrijver (1e eeuw v.C.)
Dionysius Periegetesgrieks dichter van een leerdicht (2e eeuw nC)
Dionysius van Byzantiumgrieks geografisch schrijver (2e eeuw nC)
Aelius Dionysiuslexicograaf (2e eeuw n.C.)
Dionysius Thraxgrammaticus (ca. 170-ca. 90)
Diophantusbelangrijkste griekse wiskundige (3e eeuw nC)
Dioscorides1. griekse epigrammendichter (ca. 230 vC) 2. arts en farmacoloog (1e eeuw nC)
Diotimapriesteres uit Mantinea (5e eeuw vC)
Diphilusdichter van de z.g. Nieuwe Komedie (4e eeuw vC)
Dissoi logoiverzameling van argumenten m.b.t. leer v.Pythagoras (400 vC)
Distichontechnische term voor een verbinding v.2 versregels
Dithyrambekoorlied met fluitbegeleiding ter ere v.Dionysus
Diyllusgriekse geschiedschrijver (3e eeuw vC)
Dochmiusgriekse versmaat
Dorotheusgriekse auteur van een astrologische leerdicht (1e eeuw nC)
Dositheus van Pelusiumgriekse astronoom (3e eeuw vC)
Doxographigriekse auteurs over de leerstellingen der filosofen
Durisgriekse staatsman en auteur (340-270)
 
EchecratesPythagoreïsch filosoof (4e eeuw vC)
Ecphantidesattisch blijspeldichter (ca. 450 vC)
Eleatenwijsgerige school in Elea o.a.Xenophanes, Parmenides (6e-5e eeuw vC)
Elegiein disticha geschreven gedicht
Empedoclesgriekse wijsgeer, natuurfilosoof (490-423 vC)
Encomiumkoorlied op een bepaald persoon
Ephorusschrijver (ca. 400-330 vC)
Epicharmusbelangrijkste schrijver v.d.oude sicilische komedie (ca. 530- ca. 440)
Epictetusstoïcijns wijsgeer (50-130nC)
Epicurusbelangrijk grieks wijsgeer, stichter van de epicuristische school (341-271 vC)
Epigonititel v.e. grieks epos
Epigrampuntdicht, kort, puntig en kunstig gedicht dat een afgeronde, dikwijls schertsende of hekelende gedachte bevat
Epiphanius van Salamisheilige kerkvader (315-403)
Epische cyclusaantal Griekse epen (800-550 v.C.)
Epitaphiumlijkrede
Epitomeuittreksel uit een omvangrijker geschrift
Epodeo.a. gedicht dat bestaat uit versparen waarvan de 2e regel steeds korter is dan de 1e
Eposheldendicht
Epyllionkort, slechts 100 à 600 regels tellend episch gedicht
Erasistratusgriekse arts (3e eeuw vC)
Eratosthenesmeest universele griekse geleerde (280-200 vC)
Erinnagriekse dichteres (4e eeuw vC)
Erotianusgriekse arts en grammaticus (1e eeuw nC)
Etymologiconlexicon waarin de etymologie ('ware betekenis') wordt gegeven
Euagriusschrijvende monnik (346-399)
Eubulides v.Miletegriekse wijsgeer (4e eeuw vC)
Eubulus van Athenegriekse dichter van de Midden-Komedie (4e eeuw vC)
Euclides v.Megaragriekse wijsgeer, stichter v.d.school v.Megara (450-380 vC)
Euclidesberoemde griekse wiskundige (3e eeuw vC)
Eudemus v.Rhodusperipatetisch wijsgeer (2e helft 4e eeuw vC)
Eudoxus v.Cnidusberoemd grieks wis- en sterrenkundige (400-340 vC)
Eudoxus v.Cyzicusgrieks zeevaarder (2e eeuw vC)
Eugamongriekse epische dichter (6e eeuw vC)
Euhemerusauteur van een utopische avonturenroman (ca. 340-ca.260)
Eumelusgriekse epische dichter (8e eeuw vC)
Eunapius v.Sardesgriekse geleerde (4e eeuw nC)
Euphorion v.Athenedichter van tragedies (5e eeuw vC)
Euphorion v.Chalcisgeleerde en dichter (ca. 275-ca. 210)
Eupolemusgehelleniseerde joodse geschriedschrijver (ca.160 vC)
Eupolisattische dichter van de Oude Komedie (ca. 430 vC)
Euripidestragediedichter uit Salamis (485-406 v.C.) (1 v.d. grote drie)
Eusebiuskerkhistoricus (ca. 263-ca. 340)
Eustathiusbelangrijke Byzantijnse geleerde (11e eeuw nC)
Evangelie'goede boodschap': verhalen over leven en dood van Jesus Christus
 
FabelVertelling met een zedeles
Favorinusberoemd redenaar (80-150 nC)
Flavius Josephusjoodse geschiedschrijver (1e eeuw n.C.)
 
Gaiusplatoons wijsgeer (2e eeuw nC)
Galenusberoemd medicus (129-200 nC)
Geminus v.Rhodusstoïcijns wijsgeer (1e helft 1e eeuw vC)
Glossariumverzameling van gerangschikte glossen met toegevoegde verklaring
Glossekorte verklarende aantekening in een tekst
Glyco1. grieks dichter 2. grieks redenaar
Gnomegrieks woord voor spreuk
Gorgiasbekende redenaar en sofist (ca. 480-ca. 380)
Gorgiasatheense retor (1e eeuw vC)
Gregorius v. Nazianzegrieks kerkvader (329/330-ca.390)
Gregorius v. Nyssagrieks kerkvader (ca. 335-394)
 
Hadrianusbefaamd retor (2e eeuw nC)
Hagiasgriekse epische dichter (8e/7e eeuw vC)
Harpocrationgriekse grammaticus (1e/2e eeuw nC)
Hecataeusgeschiedschrijver uit Milete (550-475 v.C.)
Hedonismeleer dat genot richtsnoer v.d.mens is
Hedylusepigrammendichter (3e eeuw vC)
Hegemonblijspeldichter (2e helft v.d.5e eeuw vC)
Hegesianaxdichter, grammaticus en historicus (ca. 200 vC)
Hegesias v.Cyrenehoofd v.d.wijsgerige school der Cyrenaici (3e eeuw vC)
Hegesias v.Magnesiagriekse sofist en retor (ca. 300 vC)
Hegesippusgrieks epigrammendichter (3e eewu vC)
Heliodorusauteur over metriek (1e eeuw nC)
Heliodorus van Emesaauteur v.d.langste en best leesbare griekse roman (3e of 4e eeuw nC)
Helladius v.Antinoupolisdichter van leerdicht (4e eeuw nC)
Helladius v.Alexandriëpriester van Zeus (ca. 400 nC)
Hellanicusgeschiedschrijver uit Mytilene (Lesbos) (5e eeuw v.C.)
Hellenica van Oxyrhynchusgrieks geschiedwerk uit het dorp Oxyrhynchus
Hendecasyllabuselflettergrepige versregel
Hephaestiongriekse grammaticus (2e eeuw nC)
Hephaestiongrieks astroloog (ca. 380 nC)
Heraclides Ponticusgrieks wijsgeer van de Academie (4e eeuw vC)
Heraclides Lembusegyptisch geleerde (2e eeuw vC)
Heraclides v.Tarenteberoemde arts en chirurg (1e eeuw vC)
Heraclides Ponticus iuniorgrieks grammaticus (1e eeuw nC)
Heraclides Criticusgrieks geograaf (3e eeuw vC)
Heraclitus v.Ephesegriekse wijsgeer (545-480 vC)
Heraclitusgriekse auteur van commentaar op Homerus (1e eeuw vC)
Hermagoras v.Temnusgriekse auteur retorisch handboek (2e eeuw vC)
Hermagorasgrieks auteur van tractaten (1e eeuw nC)
Hermagoras de jongeregrieks auteur van handboek der retorica (2e eeuw nC)
Hermarchusgrieks wijsgeer, vriend v.Epicurus (325-250 vC)
Hermaschristelijk griekse auterur (2e eeuw nC)
Hermesianaxgrieks dichter (3e eeuw vC)
Hermaschristelijk auteur uit Italië (midden 2e eeuw nC)
Hermes Trismegistosgefingeerde auteur van griekse stichtelijke verhandelingen
Hermippusattische komediedichter (2e helft v.d.5e eeuw vC)
Hermippusbiograaf (3e eeuw vC)
Hermogenesatticistische redenaar (ca. 160-ca. 225)
Hero v.Alexandriëberoemd grieks wis- en werktuigkundige (1e nC)
Hero en Leanderberoemd liefdespaar uit de hellenistische en latere literatuur
Hero(n)dasdichter (3e eeuw vC)
Aelius Herodianus van Alexandriëgrammaticus (2e eeuw nC)
Herodianusgeschiedschrijver (3e eeuw nC)
Herodicus v.Selymbriagymnastiekleraar. leermeester v.d.beroemde arts Hippocrates (5e eeuw vC)
Herodicus v.Babylongriekse grammaticus (2e eeuw vC)
Herodotusgeschiedschrijver uit Halicarnassus (485-425 v.C.)
Herophilusberoemde alexandrijnse arts (ca. 300 vC)
Hesiodusauteur van didactische poëzie (ca. 700 vC)
Hesychiuslexicograaf (5e of 6e eeuw nC)
Hexameterversregel die uit zes metra bestaat
Hieronymus van Cardiageschiedschrijver (2e helft 3e eeuw vC)
Hieronymus van Rhodusperipatetisch wijsgeer en literatuurhistoricus (3e eeuw vC)
Himeriusgriekse redenaar (4e eeuw nC)
Hippalusgriekse koopman en zeeman (ca. 100 vC)
Hipparchusgriekse geograaf en beroemd sterrenkundige (190-125 vC)
Hippias v.Elisgriekse geleerde en sofist (5e eeuw nC)
Hippo v.Rhegiumgriekse natuurfilosoof en arts (5e eeuw vC)
Hippocrates v.Cosberoemste arts v.d.oudheid (460-370 vC)
Hippocrates v.Chiusgriekse wiskundige en astronoom (2e helft 5e eeuw vC)
Hipponaxiambograaf (6e eeuw vC)
Homeridenleden v.h.rhapsodengilde op Chius
Homerusschrijver van de epen Ilias en Odyssee (8e eeuw v.C.)
Homerische hymnenverzameling voorwoorden op een epos (8e - 6e eeuw v.C.)
Hymenaeusgrieks bruiloftslied
Hymnelied of gedicht ter ere van een of meer goden
Hypatia v.Alexandriëdochter v.wiskundige Theon, en zelf wiskundige (370-415 nC)
Hyperidesbekende redenaar en politicus (390-322)
Hypothesisfilologische terminus technicus voor een korte samenvatting v.e.literair werk
 
Iambegriekse versmaat
Iamblichusauteur van een roman 'Babulooniaka' (tweede helft 2e eeuw nC)
Iamblichus v.Chalcisneoplatoons wijsgeer (250-330 nC)
Iambografenauteurs van spottende of realistische verzen in iambische versmaat
Iambulusschrijver (3e eeuw vC)
Ibycusdichter van koorlyriek (6e eeuw vC)
Idylle'beeldje' klein gedicht
Idomeneusgriekse geleerde, leerling en vriend v.Epicurus (325-270 nC)
Ignatiusgrieks auteur en bisschop van Antiochië (ca. 100 v.C.)
Ilias parvagrieks epos 'Mikra Ilias'
Ion van Chiusveelzijdige griekse dichter en prozaschrijver (ca. 490-422 v.C.)
Ionicusgriekse versmaat
Iophongriekse tragediedichter, zoon v.Sophocles (5e eeuw vC)
Irenaeusbisschop en grieks auteur (2e eeuw nC)
Isaeusredenaar (eerste helft van de 4e eeuw vC)
Istergriekse auteur van compilatiewerken (3e eeuw vC)
Isyllusgriekse auteur van gedichten (ca. 300 vC)
Iulius Africanuschristelijk schrijver (3e eeuw n.C.)
Johannes Chrysostomusbisschop van Constantinopel (ca. 350 - 407 n.C.)
 
Komedieblijspel
Koordansruimte, later de koordans in de lyriek
Kupriatitel v.grieks epos
 
Lasusgriekse lierdichter (6e eeuw vC)
Leonidas van Alexandriëgriekse astronoom en epigrammendichter (1e eeuw vC)
Leonidas van Tarentegriekse epigrammendichter (3e eeuw vC)
Lesbonax1. griekse grammaticus (1e eeuw nC) 2. griekse retor (2e eeuw nC)
Leschesgriekse epische dichter (7e eeuw vC)
Leucippusgrieks wijsgeer, grondlegger v.h.atomisme (5e eeuw vC)
Lexicongroot woordenboek
Libaniusgriekse geleerde en redenaar (314-393 nC)
Logograaf1. maker van bestelde redevoering 2. oudere geschiedschrijver
Cassius Longinusgriekse wijsgeer, filoloog en retoricaleraar (ca. 210-273)
Pseudo-Longinusmaker? v.d.literaire verhandeling 'Peri hupsous' (Over het verhevene)
Longusgriekse romanschrijver (Daphnis en Chloë) (2e/3e eeuw nC)
Lucianussatirische auteur (ca. 120-ca. 180)
Lucilliusepigrammendichter (1e eeuw nC)
Lycogriekse wijsgeer (300-225)
Lycophrongriekse filoloog en dichter (3e eeuw nC)
Lyriekeen van de poëtische hoofdgenres
Lysias1 v.d.belangrijkste attische redenaars (ca. 445-ca. 380 vC)
 
Machongriekse dichter (3e eeuw v.C.)
Magnesattisch komediedichter
Manethoegyptische priester en geschiedschrijver (3e eeuw v.C.)
Marcianusgriekse geograaf (ca. 400 nC)
Marcus Diaconusauteur van Vita Porphyrii (395-420)
Margitestitel en held van een verloren gegaan komisch epos (7e of 6e eeuw vC)
Marinus v.Tyrusgriekse geograaf (begin 2e eeuw nC)
Matrogriekse auteur v.parodieën (4e eeuw vC)
Maximus v.Tyrusgriekse retor (2e eeuw nC)
Maximusgriekse auteur van een astrologisch leerdicht (2e eeuw nC)
Maximus v.Epheseneoplatoonse wijsgeer (4e eeuw nC)
Megasthenesgrieks auteur van 4 boeken Indika (ca.300 vC)
Melanippidesgriekse musicus en componist (5e eeuw vC)
Meleagergriekse dichter en filosoof (140-70 vC)
Melinnogrieks dichteres (2e/1e eeuw vC)
Melissusgriekse wijsgeer v.d.eleatische school (5e eeuw vC)
Memnon van Heraclea Ponticageschiedschrijver (1e eeuw nC)
Menaechmusgriekse wiskundige en vriend van Plato (midden 4e eeuw nC)
Menandervertegenwoordiger van de attische z.g.Nieuwe Komedie (342/341 - 292)
Menandergriekse retoricaleraar (3e eeuw nC)
Menedemus van Pyrrhaleerling van Plato (4e eeuw vC)
Menedemus van Eretriastichter v.d.wijsgerige school v.Eretria (340-265 vC)
Menedemus Cynicuscynische wijsgeer (3e eeuw vC)
Menelaüs v.Alexandriëgriekse wis- en sterrenkundige (1e eeuw nC)
Menestorgriekse botanicus (5e eeuw vC)
Menippus van Gadaracynische wijsgeer en auteur (1e helft v.d.3e eeuw vC)
Menippus van Pergamumgeograaf (2e helft v.d.1e eeuw vC)
Mesomedesgriekse lierdichter (2e eeuw nC)
Metagenesattische komediedichter (5e eeuw vC)
Metamorfosenverhalen waarin de hoofdpersonen veranderd worden
Meto v.Athenegriekse sterrenkundige (2e helft 5e eeuw vC)
Metrodorusepigrammendichter (3e of 4e eeuw nC)
Metrodorus v.Lampsacusgriekse filosoof, leerling v.Anaxagoras (460-390 vC)
Metrodorus v.Chiusgriekse filosoof, leerling v.Democritus (ca. 400 vC)
Metrodorus v.Lampsacusgriekse filosoof, vriend en volgeling v.Epicurus (330-278 vC)
Mimnermusdichter van elegieën (ca. 600 vC.)
Mimuskort kluchtig spel
Minucianus2 atheense retoricaleraren (2e/3e eeuw nC)
Mnasalcesgriekse epigrammendichter (3e eeuw vC)
Mnesimachusgriekse dichter v.d.Midden-Komedie (4e eeuw vC)
ModeratusNeopythagoreeër (1e eeuw nC)
Moerisgriekse tragediedichter (3e eeuw vC)
Moschiongrieks grammaticus (2e-3e eeuw nC)
Moschushellenistische dichter (midden v.d.2e eeuw vC)
Moschus v.Elisgriekse wijsgeer van de elische school (4e eeuw vC)
Musaeus1. legendarische griekse zanger 2. epische dichter (5e eeuw nC)
Musoniusstoïcijnse wijsgeer (30- na 81 nC)
Myrogriekse geschiedschrijver (3e eeuw vC)
Mythografenauteurs die mythen en sagen verzamelden
 
Natuurfilosofenfilosofische stroming in Klein-Azië (ca. 600 vC)
Nausiphanesgriekse wijsgeer, aanhanger v. atomisme (4e eeuw vC)
Neoplatonismemoderne naam voor filosofische stroming (3e-6e eeuw nC)
Neoptolemusgrieks dichter en filoloog (3e eeue vC)
Neopythagoreïsmemoderne naam voor filosofische stroming (1e eeuw vC-3e eeuw nC)
Nestorepische dichter (ca. 200 nC)
Nicaenetusgriekse dichter (3e eeuw vC)
Nicanderfiloloog en auteur van leerdichten (2e eeuw v.C.)
Nicanor van Alexandriëgrammaticus (2e eeuw n.C.)
Nicanor van Stagiraleerling en schoonzoon v.d.wijsgeer Aristoteles (4e eeuw v.C.)
Nicarchusepigrammendichter (1e eeuw n.C.)
Nicolaüs v.Damascusveelzijdig grieks geleerde (1e eeuw vC)
Nicolaüs v.Myragrieks retoricaleraar (5e eeuw nC)
Nicomachuszoon van Aristoteles (4e eeuw vC)
Nicomachus v.Gerasagriekse wiskundige en neopythagoreeër (2e eeuw nC)
Nilus van Ancyraoudchristelijk grieks auteur (5e eeuw nC)
Ninus-romangriekse roman met liefdesavonturen v.Ninus en zijn nichtje Semiramis
Nomossololied met begeleiding ter ere van Apollo
Nonnusepische dichter (5e eeuw n.C.)
Nossisgriekse dichteres (ca. 300 vC)
Nostoititel v.e.grieks epos (8e/7e eeuw vC)
Numeniusgriekse wijsgeerr (2e helft 2e eeuw nC)
 
Ocellusleerling van Pythagoras
Odegedicht bestemd om te worden gezongen
Oenopidesgriekse wis- en sterrenkundige (2e helft 5e eeuw vC)
Onesicritusgriekse biograaf van Alexander (375-300 vC)
Onomacritusgriekse orakeldeskundige (6e eeuw vC)
Oppianus2 griekse leerdichters
Oribasiusgriekse arts en auteur v.medische encyclopedie (4e eeuw nC)
Origenesinvloedrijk oudchristelijk auteur (ca. 185-253 n.C.)
 
Paeankoorlied begeleid door lier of aulos
Paignionliterair werk met speels en schertsend karakter
Palaephatusgrieks auteur van mythografische werken (4e eeuw vC)
Palladasgriekse epigrammendichter (4e eeuw nC)
Palladius van Helenopolisauteur v.d. Historia Lausiaca (ca.400 nC)
Pamphilagriekse schrijfster v.compilatiewerken (1e eeuw nC)
Pamphiluslexicograaf (2e helft v.d.1e eeuw n.C.)
Panaetiusgriekse stoïcijnse wijsgeer (185-110 vC)
Panegyricusredevoering uitgesproken bij een 'paneeguris', een grote volksbijeenkomst
Pantomimetoneelkunst waarbij de acteurs niet praten, maar alleen bewegen
Panyassisepische dichter (begin v.d.5e eeuw v.C.)
Pappusgriekse wiskundige (ca. 300 nC)
Parabasisonderdeel van de Oude attische Komedie
Paradoxographiauteurs die zonderlinge natuurverschijnselen etc.beschreven
Parasietfiguur v.d.klaploper in de grieks/romeinse komedie
Parmenides v.Eleagriekse wijsgeer (ca. 515-450 vC)
Parodiekomische vervorming v.e.ernstig literair of muzikaal werk
Parodosonderdeel v.e.antieke griekse tragedie en komedie waarin het koor opkomt
Paroemiographigriekse auteurs die spreekwoorden verzamelden en verklaarden
Partheniusdichter (1e eeuw v.C.)
Pausaniaslexicograaf
Pausaniasgeograaf (2e eeuw n.C.)
Pentameterversregel van vijf metra
Peregrinusgriekse cynische wijsgeer (2e eeuw nC)
Peripateticifilosofische stroming voor volgelingen van Aristoteles (vanaf 4e eeuw vC)
Phaedo v.Elisgriekse wijsgeer, leerling v.Socrates (begin 4e eeuw nC)
Phaedrus1. gesprekspartner van Socrates 2. griekse wijsgeer (138-70)
Phanoclesgriekse dichter (3e eeuw vC)
Phanodemusgriekse geschiedschrijver (4e eeuw vC)
Pherecratesattische dichter v.d.Oude Komedie (5e eeuw vC)
Pherecydes2 griekse prozaschrijvers
Philemon van Syracusedichter v.d.attische z.g.Nieuwe Komedie (ca. 365-264 vC)
Philemon juniordichter van blijspelen
Philetaerus1. dichter v.d.attische Midden-Komedie 2. titel atticistisch vademecum
Philicusgriekse dichter (3e eeuw vC)
Philinus van Cosgriekse arts (3e eeuw vC)
Philinus van Acragasgriekse geschiedschrijver (3e eeuw vC)
Philippus van Thessalonicagriekse epigrammendichter (1e eeuw nC)
Philistusstaatsman en geschiedschrijver uit Syracuse (ca 400 vC)
Philitasgriekse geleerde en dichter (4e-3e eeuw vC)
Philo v.Eleusisattische architect (2e helft 4e eeuw vC)
Philo v.Byzantiumgriekse werktuigbouwkundige (3e/2e eeuw vC)
Philo v.Larisagriekse wijsgeer v.d.Midden-Academie (2158-85 vC)
Herennius Philo v.Byblusgriekse grammaticus en geschiedschrijver (60-140 nC)
Philo v.Alexandrië (Philo Iudaeus)joodse filosoof en theoloog (25 vC - 45 nC)
Philochorusschrijver over geschiedenis van Attica (ca. 340-ca. 265 v.C.)
Philodamusauteur v.e.paean op Dionysus
Philodemusdichter en epicurisch wijsgeer (ca. 110 - ca. 40/35 vC)
Philogelosverzameling van 265 griekse grappen
Philolaüspythagoreïsch wijsgeer (2e helft 5e eeuw vC)
Philostratus Ischrijver v.redevoeringen (2e eeuw nC)
Flavius Philostratus IIschrijver van biografieën (ca. 165 - ca. 250)
Philostratus III Lemniusschrijver v.een 'Panatheenaikos'
Philostratus IVfilosoof (3e eeuw nC)
Philoxenus van Cytheradichter en componist, leerling v.Melanippides (436-380)
Philoxenus van Alexandriëgrammaticus (2e helft van de 1e eeuw v.C.)
Phlegongriekse geschiedschrijver (2e eeuw nC)
PhlyaxSicilische klucht
Phocylidesgriekse dichter van spreuken en disticha (6e eeuw vC)
Phoenixgriekse dichter van iambisch poëzie (3e eeuw vc)
PhotiusByzantijns theoloog en filosoof (ca. 827 -ca. 898)
Phrynichus van Atheneattische tragediedichter (6e-5e eeuw v.C.)
Phrynichus van Atheneattische komediedichter (laatste decennia van de 5e eeuw v.C.)
Phrynichus Arabiusgrammaticus (2e eeuw n.C.)
Phrynisgriekse virtuoos op de cithara en dichter van nomoi (2e helft v.d. 5e eeuw v.C.)
Phylarchusgriekse schrijver (3e eeuw vC)
Physiologustitel v.volksboek met merkwaardige dieren, planten
Pieriusleider v.d.cathechetenschool in Alexandrië (ca. 300 nC)
Pigresepische dichter uit Halicarnassus (5e eeuw v.C.)
Pindarusbelangrijkste griekse dichter v.koorlyriek, (522-ca. 440 v.C.)
Platobelangrijkste wijsgeer uit Athene (427-347 v.C.)
Plato comicusattische komediedichter (laatste kwart v.d.5e en begin v.d.4e eeuw vC)
Plotinusgriekse wijsgeer, voornaamste vertegenwoordiger v.h.neoplatonisme (205-270 nC)
Plutarchus van Atheneneoplatonische wijsgeer (ca. 350-ca.432)
Plutarchusbiograaf en essayist uit Chaeronea (46-120 n.C.)
Polemon v.Athenegriekse platonisch wijsgeer, hoofd v.d.Academie (315-270 vC)
Polemon v.Iliumgriekse geograaf en geschiedschrijver (220-160 vC)
Polemon v.Laodiceagriekse vertegenwoordiger v.d.2e sofistiek (90-145 nC)
Iulius Polluxgriekse geleerde (2e helft 2e eeuw nC)
Polussofist (2e helft v.d.5e eeuw vC)
Polyaenusadvocaat en auteur van 8 boeken 'Strateegika' (2e eeuw n.C.)
Polybiusgeschiedschrijver (ca. 200-ca. 120 vC)
Polycarpusbisschop van Smyrna (ca.69-ca. 155)
Polycratesredenaar en sofist (440-370 vC)
Porphyriusgriekse filosoof uit de neoplatoonse school (234-303 nC)
Posidippus van Cassandreabelangrijke dichter van de Nieuwe Komedie (3e eeuw v.C.)
Posidippus van Pellaepigrammendichter (eerste helft v.d.3e eeuw vC)
Posidoniusgriekse stoïcijnse wijsgeer en geleerde (135-51 vC)
Potamon1. griekse staatsman en geleerde (1e eeuw vC) 2. griekse wijsgeer
Praesocraticioudste griekse wijsgeren t/m sofisten
Pratinastragedie- en lierdichter (begin 5e eeuw vC)
Praxagorasberoemde griekse arts (2e helft 4e eeuw vC)
Praxillagriekse dichteres (5e eeuw vC)
Praxiphanesperipatetisch wijsgeer (3e eeuw vC)
Proclusfiloloog (2e eeuw nC)
Proclus Diadochusgriekse neoplatoonse wijsgeer (412-485 nC)
Procopiusgriekse geschiedschrijver (6e eeuw nC)
Prodicusbekende griekse sofist (465-400 vC)
Protagorasbekende griekse sofist, vriend v.Pericles (485-415 vC)
Protrepticusgeschrift dat opwekt tot de wijsbegeerte
Pseudo-Callisthenesonbekende griekse auteur van de Alexander-roman
Pseudo-Clementinaegriekse roman over apostel Petrus
Pseudo-Heraclitusonbekende griekse auteur van de 9 brieven (2e eeuw nC)
Pseudo-Longinusonbekende griekse auteur van 'Peri hupsous'
Pseudo-Ocellusonbekende griekse auteur van een tractaat over de natuur v.h.heelal
Claudius Ptolemaeusberoemde griekse wiskundige, astronoom en geograaf (100-170 nC)
Ptolemaeusauteur uit v.e.mythologisch drama (1e eeuw nC)
Pyrrho v.Elisgriekse wijsgeer, grondlegger v.h scepticisme (360-270 vC)
Pythagorasgriekse wijsgeer en hervormer (570-500 vC)
Pytheas v.Massiliagriekse zeevaarder en geograaf (2e helft 4e eeuw vC)
 
Quadratuschristelijke apologeet (2e eeuw nC)
Quintus van Smyrnagriekse dichter (4e eeuw nC)
 
Retoricade techniek en leer v.d.welsprekendheid
Rhianusgrieks dichter van epen (3e eeuw vC)
Rhintonbekendste griekse auteur van phlyaken (3e eeuw vC)
Romanbeschrijving van een fictieve avontuurlijke liefdesgeschiedenis
Rufinusepigrammendichter (3e of 4e eeuw nC)
Tyrannius Rufinuschristelijk schrijver (ca. 345-410 n.C.)
Rufus v.Ephesebelangrijke griekse arts (ca. 100 n.C.)
 
Sacadasgriekse dichter en componist (6e eeuw vC)
Sapphoberoemde griekse dichteres (ca. 612 vC - gestorven na ca.560
Satyrspeltoneelstuk met burleske of triviale inhoud
Satyrus van Callatis Ponticaperipatetisch geleerde (eind 3e eeuw vC)
Satyrusbouwmeester v.h.Mausoleum te Halicarnassus
Satyrusepigrammendichter (1e eeuw vC)
Satyrusarts in Pergamum (2e eeuw nC)
Scepticismewijsgerige stroming die alle zekerheid in twijfel trekt (360 vC - 200 nC)
Scholiaverklarende aantekeningen bij een tekst
Scoliumsoortnaam voor bepaalde attische liedjes
Scylaxgriekse ontdekkingsreiziger en geograaf (6e/5e eeuw vC)
Scymnusgriekse geograaf (2e eeuw vC)
Seleucus v.Seleuciababylonische astronoom (1e helft 2e eeuw nC)
Semonidesiambograaf (tweede helft 7e eeuw vC)
Serapion van Alexandriëgriekse arts (2e eeuw vC)
Serapion van Antiochiëgriekse wiskundige, geograaf en astronoom (2e eeuw vC)
Serenus van Antinoupolisgriekse wiskundige (4e/5e eeuw nC)
Sextussamensteller van een collectie van 451 griekse zinspreuken
Sextus Empiricusarts en wijsgeer (tweede helft 2e eeuw nC)
Simmias1. vriend van Socrates 2. griekse grammaticus en dichter (300 vC)
Simon van Athenegrieks auteur van 'Peri hippikees' (ca. 400 vC)
Simonidesdichter van koorlyriek (ca. 556 - 468)
Socrates van Atheneeen van de belangrijkste en boeiendste griekse wijsgeren (469 - 399 vC)
Sofistenrondtrekkende leraren (5e/4e eeuw vC)
Sopatergrieks auteur van phlyaken en parodieën (4e/3e eeuw vC)
Sophoclestragediedichter uit Athene (496-406 v.C.) (1 v.d. grote drie)
Sophrondichter van mimen (5e eeuw vC)
Soranus v.Epheseberoemde griekse arts (2e eeuw nC)
Sosibius v.Spartagrieks geleerde (3e eeuw vC)
Sosicrates v.Rhodusgriekse geschiedschrijver (2e eeuw vC)
Sosigenes v.Alexandriëgriekse astronoom en wiskundige (1e eeuw vC)
Sosigenesgriekse astronoom en peripatetisch wijsgeer (2e eeuw nC)
Sosiphanestragediedichter (357-313 vC)
Sositheusgriekse tragediedichter (3e eeuw vC)
Sosylusgriekse geschiedschrijver (3e eeuw vC)
Sotades van Atheneblijspeldichter (4e eeuw vC)
Sotades van Kretaauteur van parodistische verzen (3e eeuw vC)
Sotion v.Alexandriëgriekse peripatetisch filosoof (2e eeuw vC)
Speusippusgriekse filosoof, neef en leerling v.Plato (4e eeuw vC)
Sphragiszegelsteen voor het verzegelen van brieven en documenten
Staseasgriekse peripatetische filosoof (1e eeuw vC)
Stasimonkoorliederen in de tragedie, die de episoden scheiden
Stasinusgriekse dichter (8e eeuw vC)
Stasis-leerleer v.d.4 vragen in de griekse retorica
Stesichorusdichter van koorlyriek (ca. 600 vC)
Stesimbrotusgeleerde (midden 5e eeuw vC)
Stichometriegebruik om de omvang van een tekst uit te drukken in 'stichoi' (regels)
Stichomythieterminus technicus voor een dialoog waarbij de gesprekspartners beurtelings slechts 1 versregel spreken
Stilpogriekse filosoof van de school v.Megara (380-300 vC)
Stoafilosofische school en stroming (300 vC-200 nC)
Stobaeusgeleerde (begin 5e eeuw nC)
Strabogeschiedschrijver en geograaf (ca. 64 vC - ca. 20 nC)
Strato(n)komediedichter (einde 4e eeuw vC)
Strato(n) van Lampsacuswijsgeer (3e eeuw vC)
Stratonicusgriekse cithara-speler en humorist (410-360)
Strattisgriekse dichter van de Oude Komedie (4e eeuw vC)
Sudatitel v.h.omvangrijkste griekse lexicon (1000 nC)
Susarionlegendarische griekse dichter (6e eeuw vC)
Symmachusgrammaticus (ca. 100 nC)
Syrianus v.Alexandriëgriekse neoplatoons filosoof (ca. 430 vC)
 
Tauriscusgriekse filoloog (2e eeuw vC)
Teleclidesatheens dichter van de Oude Komedie (5e eeuw vC)
Telephusgriekse grammaticus (2e eeuw nC)
Telesrondreizend cynisch filosoof (2e helft 3e eeuw vC)
Telesillagriekse dichteres (ca. 500 vC)
Telestesgriekse musicus en dichter van dithyramben (5e eeuw vC)
Terpandermusicus en dichter (eerste helft 7e eeuw vC)
Tetralogiereeks van drie tragedies en een satyrspel bij de Grote Dionysia
Thales v.Miletegriekse geleerde en wijsgeer, natuurfilosoof (1e helft 6e eeuw vC)
Thaletasgriekse dichter en musicus (7e eeuw vC)
Thamyrislegendarische griekse zanger
Theaetetusgriekse wiskundige (415-369 vC)
Theagenesgeleerde (einde 6e eeuw vC)
Theagesleerling van Socrates
Theanolegendarische echtgenote van Pythagoras
Thebaïstitel v.grieks epos
Themistiusgriekse redenaar en filosoof (317-390 nC)
Theocritusdichter (ca. 310/300 - ca. 260/250 vC)
Theodectestragediedichter en redenaar (4e eeuw vC)
Theodoridasgriekse dichter (3e eeuw vC)
Theodorus v.Cyrenewiskundige, leraar v.Plato (5e eeuw vC)
Theodorus v.Byzantiumredenaar (5e eeuw vC)
Theodorus v.Cyrenegriekse wijsgeer v.d.cyrenaeïsche school (340-250 vC)
Theodorus v.Gadaragriekse retor (1e eeuw vC)
Theodorus v.Mopsuestiabisschop en vroegchristelijk grieks auteur (350-428)
Theodorus v.Samosarchitect, beeldhouwer, schilder en gemmensnijder (6e eeuw vC)
Theodosiuswis- en sterrekundige (1e eeuw vC)
Theognisdichter van elegische poëzie (midden 6e eeuw vC)
Theongrammaticus en auteur van commentaren (begin 1e eeuw nC)
Aelius Theon van Alexandriëretor en auteur van commentaren (1e of 2e eeuw nC)
Theon van Smyrnafilosoof en wiskundige (2e eeuw nC)
Theon van Alexandriëwis- en sterrenkundige (2e helft 4e eeuw nC)
Theophanesgeschiedschrijver, vriend en adviseur van Pompeius (1e eeuw v.C.)
Theophrastuswijsgeer en veelzijdig geleerde, leerling en medewerker v.Aristoteles (ca. 370 ca. 285 vC)
Theopompusblijspeldichter (ca. 410-370 vC)
Theopompusgeschiedschrijver (ca. 378 - ca. 300 vC)
Thespisschepper van de attische tragedie (2e helft 6e eeuw v.C.)
Thrasyllus v.Alexandriëastroloog en vriend van keizer Tiberius (1e eeuw nC)
Thrasymachusgriekse redenaar en sofist (5e eeuw vC)
Threnosgriekse naam van het klaaglied
Thucydidesbekend grieks geschiedschrijver (5e eeuw vC)
Timaeus v.Locrigriekse wijsgeer (4e eeuw vC)
Timaeus v.Tauromeniumgriekse geschiedschrijver (350-250 vC)
Timaeusauteur van een Plato-glossarium (4e eeuw nC)
Timagenesgriekse retorica-leraar en geschiedschrijver (1e eeuw vC)
Timoclesgriekse blijspeldichter van de Midden-Komedie (4e eeuw vC)
Timocreon van Ialysusgriekse dichter (5e eeuw vC)
Timon v.Atheneberoemde misantroop (5e eeuw nC)
Timon v.Phliussceptisch filosoof (320-230 vC)
Timosthenesgriekse admiraal en schrijver v.geografisch werk (3e eeuw vC)
Timotheus v.Miletedichter en componist (450-360 vC)
Tisiasredenaar (5e eeuw vC)
Tragedietreurspel
Tragicomoediatoneelstuk met elementen van tragedie en komedie
Trilogieverplichte reeks van 3 tragedies
Trimeternaam van een versregel die uit 3 metra bestaat
Triphiodorusgriekse grammaticus en episch dichter (5e eeuw nC)
Trocheegriekse versvoet
Tryphon van Alexandriëgrieks grammaticus (1e eeuw vC)
Tweede sofistiekgriekse retorica uit de romeinse keizertijd
Tyranniogrammaticus (1e eeuw vC)
Tyrtaeuselegisch dichter (midden 7e eeuw vC)
     
Ulfila(s)bisschop v.d.Westgoten en vertaler v.d.griekse bijbel in het gotisch (4e eeuw nC)
Vettius Valensastroloog en schrijver (2e of 3e eeuw nC)
Xanthippeechtgenote van Socrates
Xanthusgeschiedschrijver (5e eeuw vC)
Xenarchus v.Seleuciaperipatetisch wijsgeer (1e eeuw vC)
Xenocrates v.Chalcedongriekse wijsgeer (4e eeuw vC)
Xenophanes v.Colophongriekse wijsgeer en dichter (570-470 vC)
Xenophon van Epheseromanschrijver (2e helft 2e eeuw nC)
XenophonAtheens geschiedschrijver (428-354 v.C.)
 
Zeno van Rhodusgeschiedschrijver (ca. 200 vC)
Zeno van Citiumgriekse wijsgeer, vader v.d. stoa (335-265 vC)
Zeno van Eleagriekse wijsgeer v.d. eleatische school (5e eeuw vC)
Zeno van Sidongriekse epicuristische wijsgeer (1e eeuw vC)
Zeno van Tarsusgriekse stoïsch wijsgeer (3e eeuw vC)
Zenodotus1 v.d. 3 bekendste alexandrijnse filologen (330-265 vC)
Zoïlusgriekse wijsgeer uit Amphipolis (4e eeuw vC)
Zonasgriekse auteur van epigrammen (1e eeuw vC)
Hoofdpagina