Lijst van Oosterse goden, helden en godsdienstige begrippen


Adadbabylonisch-assyrische stormgod
Alijannaam v.Baäl in Ugarit
Allatpanarabische aanduiding voor de vrouwelijke godheid
Amurrugod, volk en land (Amorieten)
Anathwest-semitische godin, zuster van Baal
Anath-Bethelgod(in) van joden in Egypte
Ansjargod der Sumeriërs, vader van Anu
Antumsumerische godin
Anusumerische god van de hemel
Anunnakisumerische goden van de aarde en het water
Apsumesopotamische oer-oceaan
Aqhatheld uit epos uit Ugarit
Aralluonderste deel van de kosmos der Sumeriërs
Asratugodin, gemalin van Amurru
Assurvoornaamste god van Asssyrië
Astarastrale godheid in Arabië
Astartewestsemitische vruchtbaarheidsgodin in Phoenicië
Atargatissemitische vruchtbaarheidsgodin uit Syrië
Baälweer- en vegetatiegod
Baäl-PeorBaä, god vereerd bij de berg Peor
Baäl-Zebuborakelgod in Ekron
Babasumerische stadsgodin van Lagas
Beëlsamensemitische god, andere naam van Baal
Belstadsgod van Babylon
Chuburonderwereldrivier in babylonische mythologie
Chumbabamonsterachtige reus in Gilgames-eops
Dagangod van Terqa en Mari, vader van Baäl
Damu1. sumerische vegetatiegod 2. god van Isin, arts
Danelhoofdpersoon v.e.verhaal uit Ugarit
Dusaresvoornaamste god van de Nabateeën
Elmesopotamische god van de hemel
Enki/Eamesopotamische god van het zoete water
Enkiduvriend van Gilgames
Enlilstadsgod van Nippur
Enmesarramesopotamische godheid
Ereskigalsumerisch-babylonische godin v.d.onderwereld
Esmunphenicische god v.d.geneeskunst
Girramesopotamische god van het vuur
Hadadvegetatiegod in Syrië
Hebathethietische godin
Hieros gamosmagische praktijk waarbij een rituele geslachtsdaad wordt voltrokken om de vruchtbaarheid te bevorderen
Igigugroep goden v.d.hemel
Inanna/Istarbelangrijkste en gecompliceerdste godin uit het oude Mesopotamië
Irrababylonische god van de pest
Jamugaritische god van de zee
Kerethoofdpersoon van ugaritische compositie
Kingubabylonische god
KubabaKlein-Aziatische moedergodin
Kumarbihethitische god
Lamussuakkadische vrouwelijke beschermgenius
Lamustumeest gevreesde oud-mesopotamische vrouwelijke demon
Lilithbabylonische vrouwelijke demon
Marduknationale god van Babylonië
Martumesopotamische god van het bergland en donder
Melkartphenicische stadsgod van Tyrus
Motkanaänitische godheid uit Ugarit van de droogte
Nabubabylonische godheid
Nansesumerische godin
Nergalbabylonische godheid van de onderwereld
Nimrodstichter v.e.mesopotamische rijk, later als god vereerd
Ninazusumerische god v.d.geneeskunst (?)
Ninchursagsumerische moedergodin
Ningalsumerische godin, echtgenote van de maangod Sin
Ningirsusumerische stadsgod van Girsu en Lagas
Ningizzidasumerische chthonische god
Ninlilsumerische godin en echtgenote van Enlil
Ninurtasumerisch-babylonische god, zoon van Enlil
Nisabasumerische godin van grasachtige gewassen
Nuskusumerisch-bablylonische god, helper van Enlil
Oanneshalf vis-, half mensvormig wezen
Papsullalbabylonische god
Pazuzubabylonische demon
Samasbabylonische zonnegod
Sandonoude kleinzaziatische vegetatie- en weergod
Sauskahurritische moedergodin
Sinmesopotamische maangod
Tammuz/Dumuzimesopotamische god
Tarhunahethitische stormgod
Tasmetauechtgenote v.d.babylonische god Nabu
Telebinushattische stormgod
Tessuphoofdgod van de Hurrieten
Tispakakkadische stadsgod van Esnunna
Udugleden v. kosmisch proletariaat
Ullikummihoofdpersoon uit hethisch epos
Uta-Napistimzondvloedheld uit Gilgames-epos
WaddZuid-Arabische maangod
Zababastadsgod van Kis
(An)Zuadelaarachtige vogel uit de mesopotamische mythologie


Hoofdpagina